Analiza Zakona o radu Republike Srpske: Uvod u kraj kolektivnog pregovaranja

0
503

Unaprijeđenje legislative u odnosu na rad i zapošljavanje podrazumijeva donošenja cijelog seta zakonskih riješenja i alata koji bi u konačnici trebali voditi povoljnim uslovima poslovanja za poslodavce ne ugrožavajući pri tome ni prava radnika niti prava zakonodavca. U periodu donošenja Zakona o radu oba eniteta BiH vođene su žustre polemike kakav će rezultat u konačnici nova zakonska riješenja donijeti, pa se u datom momentu činilo da do izmjena neće ni doći, iako se zapravo radilo o obavezi  koje su bh vlasti preuzele na sebe potpisivanjem Reformske agende. 

Zakon o radu Republike Srpske na inovativan način regučliše pravne institute i za koje smatramo da bi mogla dovesti do značajnih promjena u praksi i primjeni radno-pravnih propisa. Zakon predviđa da se ugovor o radu po pravilu zaključuje na neodređeno vrijeme, a da je ugovor o radu na određeno vrijeme samo izuzetak. U slučaju da u ugovoru o radu nije naveden razlog zašto se ugovor zaključuje na određeno vrijeme, smatraće se da je ugovor o radu zaključen na neodređeno vrijeme. Kada se govori o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca, zakonodavac je propisao tri posebne grupe razloga, koji mogu predstavljati osnov za otkaz ugovora o radu. Predstavnici sindikata su više navrata istakli svoja protivljenja odredbama zakona koja regulišu otkaz ugovora o radu, ističući da su odredbe vrlo fleksibilne i da radnik nikad ne zna da li je danas njegov posljednji dan na poslu. Novinu u Zakonu o radu predstavlja odredba po kojoj se kolektivni ugovori zaključuju na period tri godine, dajući mogućnost praćenja cikličnih kretanja u privredi i prilagođavanja situaciji na tržištu. Zakonodavac se odlučio da određena pitanja koja su u prošlosti bila uređena kolektivnim ugovorima reguliše Zakonom o radu čime je umanjen prostor za kolektivno pregovaranje između radnika i poslodavaca,  i stavlja poslodavce u lošiju poziciju.

Zaključak u odnosu na analizu Zakona o radu Republike Srpske, koja je uvrštena u Zbornik radova devete Međunarodne naučne konferencije koja je nedavno održana u Beogradu, je da je u određenom stepenu postignuta harmonizacija sa konvencijama Međunarodne organizacije rada sa time da postoje nekonzistentnosti kada je u pitanju selektivna primjena međunarodnih konvencija, ali da je sadašnji Zakon ipak korak naprijed u odnosu na ranije riješenje.

Puni tekst analize Zakona o radu Republike Srpske možete pročitati u sekciji preuzimanja.

PODIJELI