Coaching podrška Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Birou Višegrad

0
272

U sklopu planirane coaching podrške službama/zavodima za zapošljavanje i aktivnosti koje za cilj imaju unaprijediti primjenu Individualnog plana za zapošljavanje kao savjetodavnog alata te pomoći savjetodavcima da realizuju što uspješniji savjetodavni proces danas je biro Višegrad  predmet coaching posjete koju je obavila Meri Lorenčič. 

Savjetodavci se, u svom radu sa klijentima, susreću sa različitim ličnim, socijalnim, finansijskim i drugim poteškoćama, koje tražitelje zaposlenja ometaju u reintegraciji na tržište rada, pa efikasnost savjetodavne funkcije zavisi od stručne osposobljenosti savjetodavaca uključujući korištenje različitih metoda i tehnika.

U pomenutom kontekstu realizuje se i coaching podrške a YEP projekt podržava i uvođenje internog coachinga u sistem rada službi/zavoda za zapošljavanje u BiH, sa svrhom da se pomogne savjetodavcima za zapošljavanje prepoznati vlastite resurse i njihovim korištenjem lakše zaobilaziti ili se snositi sa preprekama, izazovima u sprovođenju savjetodavnog rada i postići željene rezultate. 

Tokom maja i juna ove aktivnosti će biti provedene i u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, Službi za zapošljavanje Bosansko podrinjskog kantona, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a coaching podrška će biti kombinovana sa obukom u odnosu na jačanje vještina za prepoznavanje potreba nezaposlenih i izradu Indvidualnih planova zapošljavanja i u ovim obukama će učestvovati svi savjetodavci navedenih službi i Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

PODIJELI