Obuka zaposlenika javnih službi za zapošljavanje: Efikasnija implementacija programa samozapošljavanja

0
3389

Programom rada Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za 2017. g. i Akcionim planom za 2017.g planirane su aktivnosti na unapređenju preduzetničkih vještina lica koja apliciraju za sredstva za sufinansiranje samozapošljavanja. Obuke za ova lica će provoditi stručni saradnice Zavoda kako bi se osiguralo adekvatno praćenje i podrška, ali i povećala mogućnost da se programom predviđena sredstva iskoriste na najefikasniji mogući način i  da osobe koje se odluče na samozapošljavanje mogu što je moguće duže zaposlene. 

Isti  set aktivnosti je predviđen i programima rada kantonalnih JSZZ-a odnosno Federalnog zavoda za zapošljavanje koji su predvidjeli programe aktivnih politika zapošljavanja FBIH, sa fokusom na samozapošljavanje u poljoprivedi kao i dodatnu podršku aplikantima na ove programe u osnivanju startupa.

S time u vezi, danas i sutra se na Jahorini održava obuka stručnih saradnika svih šest filijala ZZZRS i zaposlenika svih deset kantonalnih službi za zapošljavanje koju je organizovao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske, a cilju buduće efikasnije implementacije programa aktivnih mjera (samo)zapošljavanja. Obuku provodi g. Aleksandar Dodik, stručni saradnik YEP-a za razvoj preduzetništva.

obuka za preduzetništvo obuka za preduzetništvo (4) 

PODIJELI