Preduzetništvo

Polazeći od postignutih uspjeha Programa lokalnih inicijativa tokom druge faze implementacije, YEP je identificirao potrebu da se razviju replikabilni modeli (socijalnog) preduzetništva i incijativa koje će biti što je moguće uže povezani sa implementacijom Reformskog paketa u Javnim službama za zapošljavanje kako bi se, ukoliko to bude moguće, unaprijedile aktivne mjere zapošljavanja koje provode JSZZ.

Postoje različita shvatanja pojma preduzetništva. Veoma često pod preduzetništvom se podrazumijeva  sopstveni, novi, mali biznis u privredi. Međutim, takvo shvatanje preduzetništva je neprecizno, a u velikoj mjeri i pogrešno. Postoji veliki broj malih i novih firmi, ali samo jedan manji broj njih su preduzetničke. Zabluda  je da je preduzetništvo formiranje novog preduzeća, što samo po sebi nije tačno, preduzetništvo je iuvođenje neke nove aktivnosti, stvaranje novog proizvoda ili usluge (kvalitet, asortiman), otkrivanje novih tržišta, novih sirovina, novih načina pristupa korisnicima i sl., a kojim se potiče razvoj ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta.  Preduzetništvo se može razvijati u svim preduzećima nezavisno od njihovog svojinskog statusa. 

Sa obzirom na ogroman problem nezaposlenosti među mladima u BIH, što je već odavno prepoznato kao širi društveni problem, preduzetništvo, a posebno socijalno/društveno preduzetništvo može biti odgovor na riješavanje ove alarmatne situacije. Socijalno je preduzetništvo, u širem smislu je definisano kao „poslovanje kome su socijalni ciljevi primarni i gdje se prihod reinvestira prema istom (socijalnom) cilju, a ne prema maksimiziraju profita stakeholdera ili vlasnika. YEP će u narednom periodu pružiti podršku razvoju inovativnih modela (socijalnog) preduzetništva kao i inicijativama koje će voditi ka većem zapošljavanju mladih, ali prije svega razvoju preduzetničkog duha kako bi se na održiv način unaprijedilo stanje na tržištu rada. 


YEP podrška preduzetništvu tokom druge faze implementacije (2011-2016)

U skladu sa zahtjevima entitetskih zavoda za zapošljavanje, u drugoj fazi YEP-a su bile podržane inicijative javnih službi za zapošljavanje za izgradnju vlastitih kapaciteta za održivu i kvalitetnu promociju preduzetništva.

Razvoj preduzetništva – ¨Mladi poduzetnik¨

Jedna od aktivnosti koja je usaglašena sa definisanim potrebama Federalnog zavoda za zapošljavanje, jeste pružanje podrške programu FZZZ „Mladi poduzetnik“, a u sklopu kojeg je pružena obuka, 12-to mjesečna savjetodavna podrška i finansijska podrška za 100 mladih ljudi koji otpočinju vlastiti biznis.

Cilj ovog programa FZZZ je da se kroz obuku mladih za preduzetništvo i finansiranje biznis ideja, razvije omladinsko poduzetništvo i pruži podrška samozapošljavanju i smanjenju nezaposlenosti mladih. Programom je predviđeno da se sufinansira pokretanje i vođenje malog biznisa za stotinu mladih osoba sa evidencije nezaposlenih u FBiH čije poslovne ideje budu ocijenjene kao najbolje, uz obaveznu prethodnu obuku iz poduzetništva. YEP projekat je u osigurao obuku i besplatne savjetodavne usluge i u saradnji sa konsultanskom kućom Revicon iz Sarajeva, sproveo edukaciju za stotinu polaznika u sedam gradova u prostorijama kantonalnih službi, u periodu novembar – decembar 2011.godine. Trening je pripremljen na osnovu podataka o polaznicima koje je dostavio Federalni zavod za zapošljavanje, tako su i teme koje su obrađene tokom trening pripremljene prema specifičnim potrebama učesnika. Učesnici treninga su dobili priliku da steknu saznanja koja se tiču kreiranja poslovne strategije i poslovnog plana, organizovanja malog biznisa, oblasti poreza i drugih obaveza prema državi, procedure pokretanja biznisa.

Online škola malog biznisa

Federalni zavod za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) razvili su „E learning – On line škola malog biznisa“. Projekat su zajednički finansirali Federalni zavod za zapošljavanje i Vlada Švajcarske putem YEP-a.

Projektne aktivnosti se odnose na izradu odgovarajućih nastavnih modula, tehničkih i kreativnih rješenja, tj. izradu web alata koji će sadržavati nastavne module i druge formate sadražaja koji će pomoći osobama iz ciljne grupe, a predviđena je i obuka zaposlenika Federalnog zavoda za zapošljavanje da koriste i ažuriraju novi web alat. Web-based aplikacija koja će biti dostupna svim zainteresovanim potencijalnim poduzetnicima. Pristup aplikaciji je potpuno besplatan. Aplikaciju mogu koristiti pored Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, i kantonalne službe, kao i obrazovne institucije i nevladine organizacije.