Razvoj stručnih kapaciteta: Unapređenje preduzetničkih vještina uposlenika JSZZ

0
2647

U toku je VI modul obuke unapređenja vještina uposlenika javnih službi za zapošljavanje koji će nakon okončanja obuke biti u mogućnosti pružati intezivnije savjetodavne usluge nezaposlenim licima koja iskažu interes za aktivnu mjeru samozapošljavanja. 

Tokom ovog modula obuke, uposlenicima će biti predstavljeni glavni aspekti organizacije proizvodnje, pravni aspekti biznisa, mogući oblici organizovanja poslovnog modela i steći će osnove o komunikaciji u preduzetništvu.

Koncept obuke je napravljen tako da se svaki modul nadovezuje na prethodni, te se na taj način stvara vrlo kvalitetna osnova za pružanje individualnog savjetovanja za osobe koje u toku savjetodavnog procesa i pri izradi individualnog plana zapošljavanja identifikuju da bi aktivna mjera samozapošljavanja mogla dovesti do zaposlenja.

Planirano je da obuka sadrži osam tematskih modula, ali na zahtjeva učesnika i prepoznavajući potrebu, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) će zajedno sa svojim stručnim saradnicima izraditi i deveti modul, cilj dodatnog modula će biti izrada standardiziranog seta materijala na osnovu kojeg će uposlenici moći na kvalitetan način isporučiti uslugu svim zainteresiranim licima širom Bosne i Hercegovine.    

Na ovaj način Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske radi na unapređenju efektivnosti i efikasnosti programa aktivnih politika zapošljavanja sa ciljem da se iste u što većoj mjeri prilagode potrebama korisnika, ali i da daju bolje rezultate u smislu bolje iskorištenosti uloženih javnih sredstava. 

PODIJELI