Reformski paket: Individualno savjetovanje i unapređenje rada Službe TK prioriteti u Programu rada

0
155

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u Programu rada za 2019. godini planira aktivnosti, koje će u okviru svojih nadležnosti, finansijskih mogućnosti u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Vladom Tuzlanskog kantona i drugim partnerima, i u okviru međunarodnih projekata, realizirati, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Programske aktivnosti će se fokusirati na osmišljavanju novih savjetodavnih aktivnosti i njihovom rasporedu na postojeće stručne saradnike, menadžere i koordinatore u Službi.

Prema podacima kojima raspolaže Služba, može se primjetiti da je ekonomska kriza koja je bila prisutna prethodnih godina oslabila, te je primjetan oporavak privrede, što za posljedicu ima smanjenje otpuštanja radnika i povećanje potražnje za radnom snagom. Tako je u Tuzlanskom kantonu u periodu I-IX 2018. godine zabilježeno smanjenje broja nezaposlenih osoba, i povećanje broja zaposlenih osoba. U septembru 2018. godine registrovane su 80.666 nezaposlene osobe, što je manje za 3.584 nezaposlenih osoba u odnosu na decembar 2017. godine (84.250). Struktura nezaposlenih osoba je i dalje veoma nepovoljna jer je veliki broj onih koji dugoročno čekaju na zaposlenje, osobe sa invaliditetom, osobe bez kvalifikacije i bez ikakvog radnog iskustva.

Povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba i njihovog konačnog zapošljavanja jedan je od najvažnih ciljeva aktivne politike zapošljavanja. Međutim da bi se taj cilj efikasno realizovao, mjere aktivne politike zapošljavanja moraju da odgovaraju potrebama nezaposlenih osoba na jednoj, i tržištu radu, na drugoj strani. Da bi se kreirale efikasne mjere aktivne politike zapošljavanja neophodna je informacija o potrebama nezaposlenih osobama, a tu informaciju javne službe za zapošljavanje dobijaju kroz proces profiliranja. Drugim riječima, kroz proces profiliranja i individualnog savjetovanja, savjetodavci upoznaju nezaposlene osobe, te pronalaze načine za prevazilaženje njihovih pojedinačnih prepreka za zapošljavanje, u čemu su ključni mehanizam mjere aktivne politike zapošljavanja. Prema novom Pravilniku o evidencijama u oblasti zapošljavanja Službe imaju obavezi da vrše svrstavanje nezaposlenih osoba prema stepenu zapošljivosti – profiliranje .

U cilju ostvarivanja što boljih rezultata u domenu poslova posredovanja u zapošljavanju potrebno je obezbijediti povećanje broja slobodnih poslova za koje poslodavci traže uslugu posredovanja u zapošljavanju, kao i adekvatnu procjenu zapošljivosti osoba i njihovih mogućnosti, odnosno potreba za pružanjem drugih usluga i mjera aktivne politike zapošljavanja koje se utvrđuju invidiualnim planovima zapošljavanja. Individualni plan zapošljavanja je obavezujući dokument u kojem su definirane aktivnosti i obaveze nezaposlene osobe i službe za zapošljavanje, kao i rokovi njihove provedbe .

Služba će i u 2019. godini raditi na razvijanju ljudskih resursa, stručnom usavršavanju radnika kao osnovnog resursa za kvalitetan i uspješan rad, te će sa posebnim planom utvrditi teme, dinamiku i termine edukacije radnika, kao i eventualne projekte i partnere sa kojima će izvoditi određene edukacije, a sve u cilju što kvalitetnijeg i organizaciono potpunijeg njenog djelovanja. S obzirom na prethodno preuzete obaveze Služba će u 2019. godini izvršiti analizu raspoloživog kapaciteta ljudskih resursa, detaljnu analizu potreba za obukama, te izvršiti strateško planiranje i praćenje realizacije postavljenih ciljeva. Edukacije koje su planirane za 2019. godinu u okviru samostalnih aktivnosti, te međunarodnih projekata i saradnje, odnosit će se na sljedeće oblasti: obuka u oblasti informacijskih tehnologija, s posebnim fokusom na implementaciju novog jedinstvenog sistema (JIS), obuka iz oblasti finansija i računovodstva, obuka iz oblasti pravne regulative – zakonski okvir, obuka iz oblasti analize – ispitivanja kretanja na tržištu rada, obuka iz oblasti poslovno – socijalnih vještina u radnom okruženju, obuka iz oblasti rada sa nezaposlenim obavezama, obuka za izradu individualnog plana zapošljavanja, obuka za rad s poslodavcima, – unapređenje sistema upravljanja učincima, ljudskim resursima i kadrovskim poslovima, obuka iz oblasti monitoringa i evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja, obuka iz oblasti primjene savremenih standarda u unapređenju rada, obuka iz oblasti projektnog menadžmenta. Cilj planiranih obuka prvenstveno je postavljanje temelja većoj profesionalizaciji funkcije radnika Službe, kako bi se povećala kvaliteta pruženih usluga prema nezaposlenim osobama, poslodavcima i ostalim partnerima na tržištu rada. Jedan dio obuka izvodit će se u okviru međuinstitucionalne saradnje sa stranim partnerskim institucijama i organizacijama, dok će se drugi dio obuke vršiti u saradnji sa FZZZ i drugim kantonalnim službama u vidu radno – edukativnih sastanaka, a sve u cilju osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika Službe.

Detaljnije u Programu rada Službe TK za 2019.godinu ovdje.

PODIJELI