Rezultati 1

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajcarske, je  u prethodnoj fazi radio na unapređenju efikasnosti J.U. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U toku tog procesa razvijena su dva Ogledna biroa u kojima su se testirale nove procedure rada, koje uključuju efikasnije administrativne procedure i savjetodavni rad sa nezaposlenima, te je razvijen savremeni sistem za upravljanje učinicima.

Osnovni elementi Reformskog paketa podrazumijevaju sljedeće:

  • Razdvajanje poslova evidentičara i savjetodavaca;
  • Omogućavanje obavljanja administrativnih poslova brzo i tačno (uspostava šalter sale, definisanje odgovornosti evidentičara);
  • Definisanje savjetodavne metodologije;
  • Uključivanje u savjetodavni proces samo osoba kojima savjetovanje može pomoći;
  • Podrška efikasnom posredovanju (obuka, saradnja sa poslodavcima, aktivne mjere, npr. provedba aktivne mjere Klub za traženje posla);
  • Uvođenje sistema upravljanja učincima

Projekat će u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje raditi na unapređenju njihovog funkcionisanja sa naglaskom na jačanju njihove posredničke uloge na tržištu rada kao i unapređenju zapošljavanja mladih i njihove radne aktivacije.

Ishodi

1.1 Implementacija Reformskog paketa u najmanje tri kantonalne službe za zapošljavanje i u odabranim regijama/Filijalama u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske
1.2 Širenje i unapređenje rada  mreže Klubova za traženje posla u skladu sa implementacijom “Reformskog paketa”
1.3 Razvoj  kapaciteta u javnim službama za zapošljavanje i implementacija programa/obuka za razvoj ljudskih kapaciteta

 

Aktivnosti:
1.1.1 Odabir kantonalnih JSZ kao i filijala/regija u ZZZRS koje će implementirati novi model rada
1.1.2 Imenovanje Radnih grupa i koordinatora odgovornih za implementaciju Reformskog paketa
1.1.3 Implementacija Reformskog paketa i implementacija programa razvoja ljudskih kapaciteta u skladu sa novim modelom rada
1.2.1 Unapređenje rada Klubova za traženje posla (JobClub Plus)
1.2.2 Širenje mreže Klubova za traženje posla
1.3.1 TNA i razvoj profila savjetodavaca
1.3.2 Usvajanje planova obuka zaposlenika JSZ i provedba obuka
1.3.3 Organizacija studijske posjete sa ciljem razmjene praksi i iskustava između javnih službi za zapošljavanje