Rezultati 3

Kroz implementaciju i koordinaciju reformskih procesa unaprijediti komunikaciju unutar javnih službi za zapošljavanju kao i prema poslodavcima, institucijama obrazovnog sistema i lokalnim vlastima sa ciljem poboljšane javne percepcije o JSZ  kako bi se olakšala replikacija uspješnih modela i povećale  šanse na tržištu rada za mlade.

ISHODI
3.1 Implementacija sveobuhvatne komunikacijske strategije uključujući i internu strategiju komunikacije unutar JSZ-a
3.2  Organizacija i implementacija obuka za zaposlenike javnih službi sa ciljem njihovog osposobljavanja za korištenje modernih tehnika i alata komuniciranja
3.3 Implementacija Foruma službi zapošljavanja

 

AKTIVNOSTI
3.1.1 Izrada sveobuhvatne komukacijske strategije kojom će biti obuhvaćene i targetirane različite ciljne grupe
3.1.2 Implementacija komukacijske strategije (sa revidiranjem na godišnjem nivou)
3.2.1 Razvoj plana obuka za zaposlenike JSZ-a
3.2.2 Implementacija obuka za zaposlenike JSZ-a
3.3.1 Dizajn ciljeva za Forum službi zapošljavanja i uključivanje institucija/članova u planiranje Foruma
3.3.2 Priprema godišnjeg programa dijaloških konferencija Foruma službi zapošljavanja
3.3.3 Definisanje uloge,  i implementacija Foruma službi zapošljavanja kao koordinacijske platforme za provedbu  reformskih procesa