Situaciona analiza: JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona

0
719

U sklopu procesa izrade situacione analize danas je održan sastanak sa predstavnicima JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i Biroa rada Visoko. 

Tako je, ekspertni tim Projekta zapošljavanja mladih – YEP, koji podržava Ambasada Švicarske, danas održao sastanke sa menadžmentom Službe i šeficom Biroa rada Visoko, gđom Lamijom Čehajić tokom kojih su razmatrani trenutni uslovi poslovanja službe sa ciljem utvrđivanja potencijala koji postoje unutar iste, to jeste identificiranja snaga i slabosti kompletne organizacije, kao i prilika i prijetnji sa kojima se tokom poslovanja suočavaju, kako menadžment službe/biroa, tako i ostali uposlenici. 

Sastanak ekspertnog tima YEP sa menadžmentom Biroa rada Visoko.
Sastanak ekspertnog tima YEP sa menadžmentom i uposlenicima Biroa rada Visoko

Kako bi se oslikao kontekst u kojem se razvija budući strateški plan, potrebno je uraditi analizu situacije u smislu identificiranja podataka i trendova koji utječu na potrebe Službe, a sve sa krajnjim ciljem identificiranja polja za unapređenje i u konačnici formiranja preporuka za implementaciju istih. 

Prema statističkom biltenu JU Služe za zapošljavanje ZE-DO Kantona, u augustu tekuće godine, broj nezaposlenih lica iznosio je (64.041) odnosno 17.57% ukupnog stanovništva ZEDO kantona i 21.07% radno sposobnog stanovništva. U odnosu na juli 2017. godine (63,706) broj nezaposlenih osoba u avgustu 2017.godine (64,041) povećao se za 335 ili 0.53%. Najveći broj evidentiranih nezaposlenih osoba je u Birou rada Zenica (21,111 ili 32.96%), a najmanji u Birou rada Usora (752 ili 1.17%).

U augustu 2017. godine sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK brisano je 2,231 ili 3.48% nezaposlenih osoba, od čega 40.34% žena. Stvarno je zaposleno 1,538 nezaposlenih osoba, odnosno 2.40% evidentiranih nezaposlenih osoba, od čega 37.32% žena.

Sastanak ekspertnog tima YEP sa menadžmentom JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona

Kada je u pitanju Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i saradnja sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP, YEP je i ranije sarađivao sa ovom službom pa je tako uvedena aktivna mjera grupnog savjetovanja Klub za traženje posla pri birou rada Kakanj. Kako je ranije izrađen nacrt situacione analize za ovu službu, današnji sastanak je prilika da se uradi revizija pomenutog te da se formalno i nastavi saradnja na prilagodbi i finalizaciji iste. 

Podsjećamo, strategija jačanja funkcije posredovanja u FBIH koju je usvojila Vlada FBIH daje smjernice za reformu službi, a koje su u potpunosti u skladu sa YEP “Reformskim paketom”. Interesantno je da Strategija na više mjesta navodi Švicarska ili YEP iskustva praktičnog rada u biroima, te da se kroz Strategiju predviđa da sve kantonalne službe preuzmu iskustva Oglednog biroa Novo Sarajevo, pa zapravo cijela reforma predstavlja podršku implementaciji Strategije u FBiH. 

PODIJELI