Unapređenje aktivne politike zapošljavanja kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje

0
145

Javne službe za zapošljavanje su prije svega javne institucije zadužene za implementaciju politika na tržištu rada, sa posebnim akcentom na upravljanje promjenama i neravnotežama koje se javljaju. Kako bi se taj kompleksni zadatak ispunio, službe bi trebale stalno preispitivati postavljene ciljeve i usluge koje pružaju.
Upravo koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje se nudi kao jedno od rješenja za nesihronizovan pristup različitih institucija i prilično visok nivo zbunjenosti kod krajnjih korisnika radi kojih bi se mogućnosti na tržištu rada trebale implementirati.

Model saradnje sa lokalnim zajednicama i Zavodom za zapošljavanje na provedbi Akcionog plana zapošljavanja Republike Srpske, prije svega a zatim i lokalnih akcionih planova zapošljavanja je bio tema današnjeg sastanka sa menadžmentom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Imajući u vidu strateško opredjeljenje Zavoda za zapošljavanje u narednom periodu uz tehničku podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) radit će se na pilotiranju novog modela saradnje koji bi u konačnici trebao rezultirati institucionalnoj integraciji različitih mjera na tržištu rada.

PODIJELI