YEP tim

rankomarkus

Ranko Markuš, doktor ekonomskih nauka sa posebnim interesovanjem za tržište rada, razvojne politike i investicije, ima 15 godina radnog iskustva. Radi na poziciji direktora GOPA mbH, predstavništvo u BiH od oktobra 2008.godine, a rukovodilac je Projekta zapošljavanja mladih (YEP) od oktobra 2013.godine. Član je Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH. Prije ovog angažmana radio je u London School of Economics Enterprise, na poziciji savjetnika za ekonomski razvoj, EuroConsultants iz Soluna, na poziciji stručnjaka za strana direktna ulaganja i Razvojnom programu Ujedninjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kao rukovodilac tima za planiranje opštinskog razvoja.

dzenantrbic

Dženan Trbić, Viši stručni saradnik za socijalno preduzetništvo sa 18 godina iskustva u oblastima razvoja civilnog društva, sistema socijalne zaštite i ljudskih prava. Prethodno radio u Nezavisnom birou za humanitarna pitanja (IBHI) i Fondaciji za socijalno uključivanje kao menadžer projekata, te u Projektu razvoja sektora pravosuđa, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kao program koordinator i službenik za grantove.

Alma Suljović, magistrica pedagogije sa više od 12 godina profesionalnog iskustva, te doktorski kandidat iz oblasti pedagogije na Univerzitetu u Sarajevu. Radi na poziciji Šefa odjeljenja za sektor zapošljavanja GOPA mbH na Projektu zapošljavanje mladih (YEP). Prethodno je obavljala poslove stručnjaka za zapošljavanje mladih Programa za mlade u SOS Dječjem selu u BiH, te savjetnika za posredovanje u zapošljavanju u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao i na poslovima savjetodavca, dok je prvo radno iskustvo stekla u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH. Dodatno ovoj ulozi, radila je i kao projektni koordinator i/ili konsultant na projektima IBHI-a, UNDP-a.

venesa

Venesa Omerhodžić Klempić je Viša stručna saradnica za razvoj ljudskih resursa, sa 10 godina radnog iskustva u oblasti tržišta rada i sistema službi za zapošljavanje, posebnu ulogu na Projektu ima u koordinaciji reforme javnih službi za zapošljavanje. Po zanimanju Profesorica Engleskog jezika i književnosti, svoje kontinuirano usavršavanje je od 2016.godine nastavila na zajedničkom Master programu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem.

Mirela Omerović na projektu je angažovana na poziciji Stručnog saradnika za razvoj preduzetništva. Prethodno je obavljala funkciju zamjenice ministra kulture, sporta i mladosti Tuzlanskog kantona te je bila angažovana i u Centru za razvoj preduzetništva Tuzla, ali i Business StartUp Centra Univerziteta u Tuzli.

Ima više od 15 godina iskustva u oblasti preduzetništva te je direktno učestvovala u uspostavljanju više od 20 novih biznisa na području Tuzlanskog kantona. Formalno obrazovanje sticala je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli ali i na Univerzitetu u Novom Sadu gdje je završila master iz oblasti preduzetništva.

 

majazirojevicbuzo

Maja Zirojević-Bužo, ekonomista sa 13 godina radnog iskustva. Zaposlena kao stručni saradnik za finansije od oktobra 2008.godine. Prethodno radila za HO HELP e.v kao projektni koordinator za BiH na projektima smanjenja siromaštva kroz kreiranje radnih mjesta u ruralnim sredinama i njemačku komercijalnu kompaniju za deminiranje Roehll d.o.o. kao menadžer kancelarije sa fokusom na administraciju, finansije i logistiku.

amela

Amela Gajić, obavlja poslove menadžera ureda koji je odgovoran za administrativne poslove, logistiku i praćenje rezultata (monitoring) Projekta zapošljavanja mladih. Ima 20 godina radnog iskustva, a prije ovog Projekta radila je za GOPA mbH kao administrativni službenik pri projektima Delegacije Evropske unije u BiH u oblasti visokog i srednjeg obrazovanja.

0-02-05-990ff100767d09d39752a2cda50626867780bba80fb0d4b4f154f00fa08b62bd_full

Ivana Martinović, diplomirana ekonomistica u čijem fokusu interesovanja je projektni menadžment i lokalni ekonomski razvoj, a u Projektu zapošljavanja mladih (YEP) obavlja funkciju Koordinatora za istraživanja i razvoj. 
Prethodno je obavljala poslove projektnog koordinatora i marketing menaždera u privatnom i NGO sektoru, a uporedo se educirala u internacionalnim ERASMUS+ i YiA programima, te je bila angažovana u različitim istraživačkim i razvojnim projektima.

U periodu 2008-2019.godina članovi tima su bili: 

Mia Hadžiahmetović master obrazovanja, specijalizirana za srednjoškolsko obrazovanje i karijerno savjetovanje sa 8 godina radnog iskustva te je radila je za privatne i javne obrazovne institucije u Torontu (Kanada) kao edukator i karijerni savjetnik. U GOPA mbH na Projektu zapošljavanje mladih (YEP) je obavljala poslove višeg stručni suradnika za razvoj i upravljanje ljudskim resursima u periodu od augusta 2016. do jula 2018.g. Trenutno radi kao karijerni savjetnik na Toronto District School Board u Kanadi. 

Projekat se implementira uz podršku velikog broja stručnih saradnika.

Tokom 2018.godine angažovani su sljedeći stručni saradnici: 

 • Benjamin Kadić , direktor Storsen BH, angažovan na realizaciji radionica usmjerenih ka šefovima biroa a vezanih za saradnju sa poslodavcima; učestvuje i u izradi Metodologije saradnje sa poslodavcima
 • Lorenčič Meri , bivša zaposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, osoba sa iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu te nakadašnja direktorica European Training Foundation za BiH, provela je aktivnosti coaching podrške službama i zavodima za zapošljavanje u BiH, te realizuje Specijalističke obuke za savjetodavce službi/zavoda; angažovana je i na izradi Metodologije saradnje sa poslodavcima ali i Metodologije profiliranja
 • Dr Čaušević Nedim angažovan na realizaciji specifičnih tema Uvodne obuke za evidentičare službi/zavoda za zapošljavanje u BiH

Tokom 2017. godine bili su angažovani sljedeći stručni saradnici:

 • Dr Umihanić Bahrija profesor na Univerzitetu u Tuzli, angažovan prilikom izrade situacione analize za Službu za zapošljavanje Zapdanohercegovačke županije;
 • Zdenka Kovač je bivša ministrica regionalnog razvoja i direktorica Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije je bila angažovana u provođenju treninga trenera za kantonalne službe za zapošljavanje tokom augusta;
 • Dženana Alađuz, direktorica INFOHOUSE sa svojim iskustvom u provođenju obuka bila je angažovana tokom Teambuilding radionice za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
 • Jelena Čelan, arhitektica iz Sarajeva bila je angažovana u izradi idejnih riješenja za prilagodbu infrastrukture u kantonalnim javnim službama za zapošljavanje (JUSZZTK, JUSZZKS);
 • Marina Radik, Karolin Koreveski, Jaanika Kraus i Teele Okas obavljaju stručne poslove u odnosu na  savjetovanje, evaluaciju i monitoring u radu sa nezaposlenim osobama sa fokusom na izradu i praćenje Indivdiualnih planova zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Estonije – u projektu su bile angažovane tokom radionice za rukovodioce Javnih službi za zapošljavanje kao i radionice za unapređenje praćenja savjetodavnih procesa sa zaposlenicima bh JSZ;
 • Erol Mujanović, stručnjak za tržište rada i preduzetništvo, na izradi novog Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja u FBiH;

Tokom 2016. bili su angažovani sljedeći stručni saradnici: 

 • Zdenka Kovač je bivša ministrica regionalnog razvoja i direktorica Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije je bila angažovana u izradi situacione analize za četiri kanonalna JSZZ te Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta;
 • Hazl Vanja je bivša zaposlenica Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, u cilju razvoja planova obuka za zaposlenike JSZZ, je Kompetencijski okvir i standarde kvalitete u poslovnim procesima;
 • Lorenčič Meri je bivša zaposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, te osoba sa iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu te nakadašnja direktorica European Training Foundation za BiH provela je program Uvodne obuke te je izradila metodologiju i upitnika za procjenu potreba za obukama u JSZZ;
 • Niklanović Saša posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti karijerne orijentacije i politike zapošljavanja, a u YEP-u je bio angažovan tokom radionica za voditelje Klubova za traženje posla sa ciljem unapređenja njihovih vještina u odnosu na profilisanje nezaposlenih, određivanje ciljeva zapošljavanja itd.;
 • Radišić Vjekoslav je hrvatski stručnjak za politike zapošljavanja koji je bio angažovan tokom radionice za uspostavu loklnih partnerstava ciljem jačanja kapaciteta partnerskih organizacija;
 • Thomas Rudy je konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju modela podrške poduzetništva. Projekat zapošljavanja mladih ga je angažovao da izradi detaljan koncept Impact Investment Fondacije koja će na samoodrživ način podržavati malde poduzetnike i startup-ove.
 • Kadić Azra je grafička dizajnerica, koj je radila na dizajnu projektnih materijala,
 • Zukić Nermin je bio angažovan tokom izrade koncepta podrške razvoju (socijalnog) preduzetništva koji bi se trebao implementirati u sklopu komponente II Projekta zapošljavanja mladih.
 • Dr Macura Rajko je profesor na Banja Luka College-u i ima dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru. Kao eksperta YEP-a učestvovao je u izradi platforme o socijalnom poduzetništvu za područje Republike Srpske.
 • Dr Čaušević Nedim je bio angažovan na izradi Kataloga procesa u JUSZZZKS – izrada ovog dokumenata je bitan preduslov za uvođenje sistema za elektoronsko upravljanje dokumentima;
 • Kubat Senad je arhitekta angažovan da izradi idejna rješenja za biroe u JU Služba za zapošljavanje Sarajevskog kantona kako bi infrastruktura bila prilagođena novom modelu rada;
 • Šehovac Vesna je bila angažovana na izradi web aplikacije berzarada.ba, pored toga je pružila stručnu podršku u digitalizaciji upitnika za provođenje potreba za obukama;
 • Sulojdžić Aida je bila angažovana kao stručna podrška tokom radionice za zaposlenike JUSZZKS sa ciljem unapređenja procesa savjetovanja i izrade indvidualnih planova zapošljavanja;
 • Galić Marijana je angažovana na izradi analize upitnika o potrebema za dodatnim edukacijama uposlenika javnih službi za zapošljavanje.
 • Dr Kolenović Đapo Jadranka je profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Angažovana na izradi plana obuke za uposlenike javnih službi za zapošljavanje.
 • Peđa Kazazović, grafički dizajner i fotograf bio je angažovan u izradi promotivnog materijala – kartica sa uspješnim pričama i kalendara za 2017.g;

Tokom 2015.godine

 • Kovač Zdenka je bila angažovana na izradi metodologije Mobilnog biroa, radionice za voditelje Klubova za traženje posla te je učestvovala u planskom sastanku za pripremu treće faze Projekta zapošljavanja mladih;
 • Benwardt Brink je njemački stručnjak za aktivne politike tržišta rada. Angažovan u procesu pripreme koncepta YEP podrške preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu.
 • Lorenčič Meri je pružila podršku izradi metodologije i akcionog plana Mobilnog biroa te je učestvovala u planskom sastanku za pripremu treće faze Projekta zapošljavanja mladih
 • Takač Ivan je slovački stručnjak bio je angažovan sa ciljem da da preporuke,  prijedloge i metodologiju za nove pristupe u provođenju aktivnih mjera koje pružaju JSZZ u BIH
 • Thobois Geatene (Francuska) je bila angažovana tokom provođenja Uvodne obuke za zaposlenike JUSZZKS, posebno na metodologijama rada sa teško zapošljivim osobama, izradi IPZ te tehnikama motivacije i aktiviranja nezaposlenih;
 • Michael Chambers je bio angažovan kao senior savjetnik za kreiranje projektnih dokumenata tokom izrade prvog koncpeta treže faze Projekta zapošljavanja mladih.
 • Dr Umihanić Bahrija profesor na Univerzitetu tuzla, angažovan prilikom izrade situacionih analiza za službe za zapošljavanje koje su izrazile ineters da učestvuju u reformskom procesu.
 • Puzić Edin, web developer, je izradio web stranicu Projekta zapošljavanja mladih;
 • Dr Šunje Aziz je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao stručni saradnik YEP-a je bio angažovan u kreiranju alata za izradu biznis planova.
 • Kurtić Emir je bio angažovan tokom definisanja formula i kalkulacija za alat za izradu biznis planova za potencijalne poduzetnike.
 • Kadić Azra, grafički dizajnre, je izradila vizualna rješenja za promotivne materijale Projekta- kartice sa uspješnim pričama i kalendar za 2015.g.
 • Handžić Adel, stručnjak za informacione tehnologije, bio je angažovan na podršci IT sistemu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske;
 • Ponjević Nenad je grafički dizajner sa dugogodišnjim iskustvom. On je izradio knjigu grafičkih standarda za Projekat zapošljavanja mladih.
 • Dr Čaušević Nedim je izradio Kataloga procesa u ZZZRS, izrada ovog dokumenata je bitan preduslov za uvođenje sistema za elektoronsko upravljanje dokumentima;
 • Agić Emir, je proveo obuku „Osnove statističkog programa SPSS“ za zaposlenike Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo sa ciljem unapređenja njihovih vještina u korištenju sistema za praćenje učinaka.

Tokom 2014.godine

 • Bell Anthony međunarodni stručnjak za tržište rada i razvoj ljudskih kapaciteta, angažovan na obuci voditelja Klubova za traženje posla
 • Kovač Zdenka bila je angažovana na izradi monitoring izvještaja o radu oglednih biroa Novo Sarajevo i Doboj te metodologije kojom se definiše prijenos praksi i novog modela rada u druge biroe u JU SZZKS i ZZZRS
 • Lorenčič Meri je provela Uvodnu obuku za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Michael Chambers, kao višegodišnji saradnik YEP bio je angažovan tokom redovnih sastanaka voditelja Klubova za traženje posla u cilju planiranja i unapređenja rada Klubova
 • Kadić Azra, grafički dizajner, izradila je vizualno riješenje promotivnih materijala YEP-a, kartica sa uspješnim pričama i kalendara;
 • Kokanović Aleksandra je razvila Komunikacijsku strategiju druge faze Projekta za zapošljavanja mladih sa definisanim ciljevima i rezultatima kao što su objava uspješnih priča mladih koji su se zaposlili nakon podrške JSZZ ili YEP-a;
 • Mijatović Mladen, stručnjak za statistike, bio je angažovan tokom istraživanja nivoa zadovoljstva klijentata JSZZ;
 • Anel Hadžiaganović, programer, izradio je programski okvir za izradu web-aplikacije za kreiranje biznis planova
 • Puzić Edin je mladi talentovani dizajner web stranica i za YEP je uradio prvu verziju naše web stranice.
 • Pašić Mensura – Akademika doo
 • Selimović Hajrija – Akademika doo
 • Jaganjac Zejnil – Akademika doo
 • Mulabegović Zlatan – Akademika doo- stručni saradnici Akademike su bili angažovani na izradi online aplikacije za praćenje učinaka za Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Dr. Šunje Aziz je bio angažovan kao predavač na obukama za uposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje na temu „Socijalna inteligencija i procesi rada“.
 • Kurtić Emir je bio kopredavač na obukama koje je vodio Prof. dr. Šunje Aziz za uposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje.
 • Kulenović Jan Zlatan je bio angažovan u cilju izrade priručnika „Mogućnosti za mlade“ te je proveo obuku za zaposlenike JSZZ (CISO centri) o načinima korištenja neformalnih mogućnosti za radni angažman i aktivaciju mladih

Tokom 2013.godine  

 • Kovač Zdenka bila je angažovana na izradi Uputstva za rad – procedure za rad prema novom modelu rada u oglednim biroima Novo Sarajevo i Doboj;
 • Micheal Chambers, bivši direktor Fonda princa Čarlsa za poduzetništvo,  u periodu januar – oktobar je obavljao funkciju rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih
 • Umihanić Bahrija prof. Ekonomski fakultet Univerzitet Tuzla, bio je angažovan na izradi Uputstva za rad – procedure za rad prema novom modelu rada u oglednim biroima Novo Sarajevo i Doboj;
 • Tolo Josip bio je angažovan na izradi dokumenta „Studija slučaja primjene novih pristupa u radu službi za zapošljavanje – Kanton Središnja Bosna“
 • Kukić Edin je bio angažovan kao nadzorni organ tokom rekonstruckije oglednih biroa Doboj i Novo Sarajevo.
 • Dolić Aida, dipl. psiholog provela je obuke za zaposlenike oglednih biroa sa ciljem njihovog osposobljavanja za rad prema novom modelu rada
 • Kruško Mersa je uposlenik Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i prilikom jednodnevne posjete birou Novo Sarajevo je prenjela iskustva Službe za zapošljavanje ZEDO o savjetodavnim uslugama.
 • Jan Zlatan Kulenović je bio angažovan na organizaciji Foruma o zapošljavanju mladih
 • Knežević Biljana, novinarka i urednica RTRS, bila je angažovana kao moderator Foruma o zapošljavanju mladi na temu „Motivacija i aktivacija mladih“
 • Perović Jasenka bila je angažovana kao moderator planskog sastanka Projekta zapošljavanja mladih
 • Čišić Grispo Alen je poznati grafički dizajner koji je radio prvi set priča o uspjehu za Projekat zapošljavanja mladih i odgovarajuće ilustracije.
 • Đozić Zenit bio je angažovan kao moderator svečane dodjele nagrada najboljim Klubovima za traženje posla u 2013.godini

Tokom 2012. godine

 • Bell Anthony, međunarodni stručnjak za tržište rada i razvoj ljudskih kapaciteta, angažovan na obuci voditelja Klubova za traženje posla i trening trenera voditelja.
 • Kovač Zdenka, učestovovala je u izradi situacione analize za ogledne biroe Novo Sarajevo i Doboj
 • Umihanić Bahrija, učestovao je situacione analize za ogledne biroe Novo Sarajevo i Doboj
 • Baručija Gibanica Aida, dipl.psiholog angažovana na obuci 46 zaposlenika Federalnog zavoda za zapošljavanje na temu „Uspostavljanje sistema za mjerenje učinaka“, kao i treninga asertivnosti i komunikacijskih vještina.
 • Đozić Zenit, humorist, TV producent angažiran na produkciji dokumentarnog filma o Klubovima za traženje posla.

Tokom 2011. godine

 • Šunjić Vikica, pomoćnica direktorice Gender Centra Federacije BiH, angažirana na više obuka iz oblasti gender odgovornog budžetiranja, gender mainstreaminga te ravnopravnosti spolova u politikama zapošljavanja u posredovanju za Federalni zavod za zapošljavanje,
 • Lukas Raiteri Cezare – Udruženje RODA, angažiran na obuci iz timskog rada za zaposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Prodanović Nataša – Udruženje RODA angažiran na obuci iz timskog rada za zaposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Visković Jelena – Udruženje RODA angažiran na obuci iz timskog rada za zaposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Dmitrović Marko – Revicon doo angažiran na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,
 • Ponjević Nenad, mladi grafički dizajner iz Banja Luke, angažiran na izradi logotipa i vizuelnog identiteta Projekta zapošljavanja mladih (YEP),
 • Salihović Amra – Revicon doo angažirana na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,
 • Misita Jelena – Revicon doo angažirana na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,
 • Ricka Željko – Revicon doo, angažiran na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]