back to top

POSLOVNI LEKSIKON

A B C Č Ć D  Đ E F G H I J K L
Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

A

Poslovni leksikon – riznica poslovnih pojmova

Poslovni leksikon je zbirka pojmova vezanih uz biznis i poslovanje. U našem poslovnom leksikonu možete pronaći definiciju mnogobrojnih pojmova i nepoznanica.

Osim toga, mnoštvo pojmova vezanih uz biznis možete pročitati i na vodećem BIH biznis portalu poslovnisvijet.ba

Akciza – posebni porez na neke proizvode (alkohol, cigarete) u proizvodnji, veleprodaji i maloprodaji.

Akumilirana deprecijacija
 – konto koji pokazuje ukupni iznos deprecijacije neke imovine do dana obračuna. Taj se iznos oduzima od nabavne cijene te imovine; razlika je njena knjigovodstvena vrijednost.

Amortizacija – poslovni leksikon definira amortizaciju kao amortizacija je proces smanjenja nabavne cijene nematerijalne imovine.

Amortizacijski iznos – trošak nekog sredstva ili drugi iznos koji zamjenjuje trošak u financijskim izvještajima, umanjen za njegov ostatak vrijednosti.

Amortizirani iznos financijskog sredstva ili financijske obveze – je iznos po kojem je financijsko sredstvo ili financijska obveza utvrđena na početku priznanja minus otplate glavnice, plus ili minus kumulativna amortizacija razlike između tog početnog iznosa i iznosa dospijeća te minus otpis (izravno ili putem upotrebe računa nadoknade) radi umanjenja vrijednosti ili nenaplaćenog iznosa.

Anuitet – poslovni leksikon definira anuitet kao niz jednakih iznosa plaćanja u pravilnim vremenskim razmacima.

Anuitetna metoda deprecijacije – metoda po kojoj se deprecijacija povećava svake naredne godine. Naziv potječe otuda što se kod anuiteta (koji se sastoji od glavnice i kamata) otplata glavnice (što je analogno deprecijaciji) povećava svake godine.

Aprecijacija – povećanje vrijednosti imovine uzrokovano povećanjem cijena na tržištu, za razliku od porasta (povećanja vrijednosti kao posljedice prirodnog rasta). Aprecijacija se ne knjiži u financijskom računovodstvu.

Arbitraža – kupovina vrijednosnica ili robe na jednom tržištu i njihova istovremena prodaja u neizmijenjenom ili gotovo neizmijenjenom obliku, na drugom tržištu s ciljem zarade na razlici u cijeni.

Asignacija – prijenos vlasništva neke imovine (obično potraživanja od kupaca) na drugu osobu, za razliku od hipoteke kod koje pravna osoba – dajući tu imovinu samo kao zalog – zadržava vlasništvo nad potraživanjima od kupaca.

Atest – poslovni leksikon definira atest kao dokument koji nastaje kao rezultat utvrđivanja tehnoloških karakteristika određene robe. Ovaj dokument jeste izjava da roba ima ona tehnološka i druga svojstva koja kupci očekuju ili su predviđena odgovarajućim standardima.

Autorizirana količina dionica – ukupni broj dionica za koji dioničko društvo ima ovlaštenje za izdavanje. Ukupni broj emitiranih dionica obično je manji.

Autorsko pravo – ekskluzivno pravo autora na korištenje vlastite knjige, kazališnog komada, članka ili nekog drugog rada, a koje država garantira njemu i njegovim nasljednicima do 50 godina nakon autorove smrti.

Avansi od kupaca – jedan od konta obaveza koji pokazuje iznos koji su kupci uplatili za robu ili usluge prije njihove isporuke.

B

Bankarska garancija – ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospjelosti.

Bankrot – pravna osoba za koju je sud izjavio da su joj obveze veće nego imovina. (Višak obveza sam po sebi ne znači da je pravna osoba u stečaju, nego samo u gubitku iznad visine glavnice.

Big bath – izraz za knjiženje neuobičajeno velikih troškova ili gubitaka u nekom obračunskom razdoblju kroz otpis ili smanjenje vrijednosti imovine. Nova poslovodstva ponekad tvrde da su taj potez napravili kako bi smanjili troškove u budućnosti.

Bilanca – poslovni leksikon definira bilancu kao financijski izvještaj o imovini, obvezama i glavnici pravne osobe određenog datuma. Imovina se ispisuje na lijevoj, a obveze i glavnica na desnoj strani.

Blagajna – novac, obično za sitne troškove, kojemu je utvrđen maksimalni iznos. Sastoji se od gotovog novca i različitih potvrda ili faktura na male iznose.

Bruto – poslovni leksikon definira bruto kao iznos prije odbitaka. Bruto prihod iz prodaje je prihod prije odbitaka popusta, povrata i otpisa.

Bruto ulaganje u najam – zbrojni iznos minimalnih plaćanja najma prema financijskom najmu sa stajališta najmodavca i bilo koji nezajamčeni ostatak vrijednosti koji se pripisuje najmodavcu.

Buduća ekonomska korist – potencijalni izravni ili neizravni doprinos da novac i novčani ekvivalenti pritječu u trgovačko društvo. Taj potencijal može biti proizveden kao dio poslovnih aktivnosti trgovačkog društva. On također može poprimiti oblik promjene u novac ili novčane ekvivalente ili sposobnost da se smanji odljev novca, kao alternativa proizvodnom postupku koji daje niže troškove proizvodnje.

C

Cash flow – općenito, to je razlika između primitaka (priljeva) i izdataka (odljeva) novca u nekom razdoblju. U praksi cash flow se često izračunava samo zbrajanjem čiste dobiti i deprecijacije. Pravilno je da se uzmu sve promjene stavki bilance, a ne samo stavka deprecijacije.

Cijena držanja robe na zalihama – cijena držanja robe na zalihama u periodu između nabave i ulaska u proizvodnju, odnosno isporuke kupcu.

Cijena kapitala – cijena korištenja tuđeg kapitala, te kapitala glavnice; kamata

Čvrsto preuzeta obveza – je obvezujući ugovor o razmjeni određene količine resursa uz određenu cijenu na određeni datum ili datume.

D

Datum podmirenja – datum kada se dostavi financijsko sredstvo za kupljenu robu ili uslugu. Obračun datuma podmirenja odnosi se na priznavanje sredstva na dan kada je prenesen trgovačkom društvu. Kada se primjenjuje obračun datuma podmirenja, prema točki 106. MRS-a 39, trgovačko društvo će obračunati promjenu fer vrijednosti sredstava koje se treba primiti za vrijeme razdoblja između datuma trgovanja i datuma podmirenja na isti način kao što će obračunati stečeno sredstvo prema tom standardu. Naime, promjena vrijednosti se ne priznaje za imovinu koja je knjižena po nabavnoj ili sadašnjoj vrijednosti. promjena se priznaje u neto dobiti ili gubitku za imovinu koja je razvrstana za trgovanje te se priznaje u neto dobiti ili gubitku ili u glavnici (ovisno o tome što je prikladno prema točki 103. MRS-a 39) za imovinu koja je razvrstana da je raspoloživa za prodaju.

Datum stjecanja – datum kada je kontrola nad neto imovinom i poslovanjem stečenog poduzeća stvarno prenesena na stjecatelja.

Datum trgovanja – datum kada je preuzeta obveza da se kupi financijsko sredstvo.

Deficit – poslovni leksikon definira deficit kao negativna zadržana dobit.

Derivat je financijski instrument:
a) čija se vrijednost mijenja prema promjeni utvrđene kamatne stope, cijene vrijednosnog papira, cijene robe, tečaja, indeksa cijena ili stope, kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili slične varijable (ponekad nazvana “odnosna”),
b) koji ne zahtijeva početno neto ulaganje ili relativno malo neto ulaganje u odnosu na druge vrste ugovora koji se slično mijenjaju u tržišnim uvjetima i
c) koji se podmiruje na neki budući datum.

Direktna metoda izvješćivanja novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti – metoda kojom se iskazuju glavne skupine bruto novčanih primanja i bruto novčanih plaćanja.

Dividende – poslovni leksikon definira dividendu kao raspodjela dobiti vlasnicima glavnice u razmjeri s njihovim udjelom u pojedinoj skupini kapitala.

Dobit (profit) – ostatak vrijednosti koji preostaje nakon što se od prihoda oduzmu rashodi (uključujući usklađivanja kapitala za održavanje, tamo gdje je to potrebno). Iznos iznad ili ispod zahtijevanog iznosa za održavanje kapitala na početku razdoblja je – dobit (profit).

Dugotrajno ulaganje – ulaganje koje nije kratkotrajno, odnosno koje je dulje od godine dana.

Dužnik – poslovni leksikon definira dužnika kao osobu koja nekome duguje neku vrijednost, obično izraženu u nekoj svoti novca. Dug stvara pravni odnos između dviju osoba u kojem vjerovnik, osoba kojoj se duguje, zahtijeva od dužnika da mu nakon ugovorenog roka vrati tu svotu, obično uz dodatak i dužnik je dužan to učiniti. Vraćanje duga je sadržaj obveze dužnika, a po povratku duga ta obveza prestaje.

E

Ekvivalent novca – monetarni pojam za nešto što nije gotov novac (gotovina), ali se u njega može pretvoriti u kratkom razdoblju. Bankovni kratkoročni depoziti i različite brzo unovčive vrijednosnice su najpoznatiji ekvivalenti novca.

Emitirane dionice – sve dionice iz jedne emisije. Emitirane dionice minus dionice koje je kupilo društvo koje ih je emitiralo (trezorske dionice) čine preostale dionice na tržištu. Suprotno od autorizirane količine dionica.

Emitirati – zamijeniti dionice za novac ili neke druge stvari od vrijednosti. Pravna osoba emitiranjem dionica prikuplja kapital. Ona ne prodaje svoje dionice i ne stvara prihod iz prodaje. Vlasnici dionica prodaju svoje dionice drugima.

F

Faktoring – prodaja kratkoročnih potraživanja drugoj pravnoj osobi (faktoru) uz popust, kako bi se dobio novac na računu. Cesija, uz proviziju onome tko će umjesto kupca platiti fakturu.

Faktura – poslovni leksikon definira fakturu kao dokument koji radi prodavač, a sadrži opis i količinu prodane robe ili usluge, te iznos koji kupac duguje.

Fer vrijednost – Vrijednost po kojoj se sredstvo može razmijeniti ili obveza podmiriti, između poznatih i spremnih strana u transakciji pred pogodbom.

FIFO – metoda obračuna zaliha, prvi ulaz – prvi izlaz. Pretpostavka da se predmeti zaliha koji su prvo kupljeni prvi i prodaju, a prema tome preostali predmeti zaliha na kraju razdoblja su oni koji su posljednji kupljeni ili proizvedeni.

Fiksna cijena koštanja – cijena koštanja koja se ne mijenja ovisno o količini prodane robe.

Financijski najam – naziv konta dugotrajne imovine kod najmodavca za ono što se kod najmoprimca naziva Kapitalni najam (i također stavka imovine).

Fizička inventura – popis robe na zalihi po količini i vrsti dobiven fizičkim prebrojavanjem.

Franšiza – poslovni leksikon definira franšizu kao pravo korištenja trgovačkog znaka druge pravne osobe pri prodaji robe ili usluga.

G

Garancija – pismena ili usmena obveza prodavača da će zamijeniti oštećeni ili neispravni proizvod, ili njegov dio. Procjenjene obveze plaćanja šteta koje će prouzročiti neispravni proizvodi prodani u tekućem razdoblju knjiže se kao troškovi tog razdoblja.

Glavnica – poslovni leksikon definira glavnicu kao vrijednost koja se dobije kad se vrijednosti imovine trgovačkog društva oduzmu sve obveze. Potrebno je znati razlikovati pojam kapitala i glavnice.

Glavnički instrument – ugovor kojim se dokazuje preostali udjel u imovini drugog trgovačkog društva, nakon smanjenja svih svojih obveza.

Goodwil – nematerijalna dugotrajna imovina. Iznos plaćen za firmu iznad njene knjigovodstvene vrijednosti zbog dobre lokacije ili ugleda te firme. Goodwil se knjiži kao imovina tek nakon kupovine firme.

Grupa – matica i sva njena povezana društva.

Gubici – smanjenje ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi se ne razlikuju od drugih rashoda.

Gubitak od umanjenja – iznos kojim knjigovodstveni iznos sredstva prelazi njegov nadoknadivi iznos.

H

Hiperinflacija – gubitak kupovne moći novca uz takvu stopu da je usporedba iznosa iz transakcija i drugih poslovnih događaja koji su nastali na različite datume unutar istog obračunskog razdoblja neizvediva i pogrešna, odnosno dovela bi do pogrešnih zaključaka.

Hipoteka – poslovni leksikon definira novac kao nekretninu založenu kao jamčevinu za zajam.

I

Imovina – stvar koja ima poznatu nabavnu cijenu, a posjeduje ju ili koristi pravna osoba.

Implicitna cijena koštanja – cijena koštanja koja, iako stvarna, nije uknjižena.

Indirektna cijena koštanja – cijena koštanja koja se ne može vezati za samo jedno mjesto troška. U obračunavanju pune cijene koštanja svakom se mjestu troška dodjeljuje razuman dio. Primjer je cijena pogonske režije.

Inkrementalna kamatna stopa zaduživanja/najmoprimca – kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti za sličan najam ili ako se to ne može odrediti, stopa koju bi na početku najma uz slični uvjet i sa sličnom sigurnošću nužno platio da bi se kupilo to sredstvo.

Inozemna djelatnost – povezano društvo, ovisno društvo ili poslovnica, zajednički pothvat izvještajnog trgovačkog društva čije su aktivnosti osnovane ili se njima upravlja u drugoj zemlji, a ne u zemlji izvještajnog trgovačkog društva.

Interna revizija – revizija koju radi netko od zaposlenika, za razliku od vanjske revizije koju radi neovisni revizor.

Investicije – poslovni leksikon definira investicije kao vrijednosnice koje se kupuju zbog dugoročnih razloga, a ne da bi se trenutni višak novca pretvorio u neki drugi, brzo unovčivi oblik. To je dugotrajna financijska imovina.

I

Imovina – poslovni leksikon definira imovinu kao stvar koja ima poznatu nabavnu cijenu, a posjeduje ju ili koristi pravna osoba.

Implicitna cijena koštanja – cijena koštanja koja, iako stvarna, nije uknjižena.

Indirektna cijena koštanja – cijena koštanja koja se ne može vezati za samo jedno mjesto troška. U obračunavanju pune cijene koštanja svakom se mjestu troška dodjeljuje razuman dio. Primjer je cijena pogonske režije.

Inkrementalna kamatna stopa zaduživanja/najmoprimca – kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti za sličan najam ili ako se to ne može odrediti, stopa koju bi na početku najma uz slični uvjet i sa sličnom sigurnošću nužno platio da bi se kupilo to sredstvo.

Inozemna djelatnost – povezano društvo, ovisno društvo ili poslovnica, zajednički pothvat izvještajnog trgovačkog društva čije su aktivnosti osnovane ili se njima upravlja u drugoj zemlji, a ne u zemlji izvještajnog trgovačkog društva.

Interna revizija – revizija koju radi netko od zaposlenika, za razliku od vanjske revizije koju radi neovisni revizor.

Investicije – poslovni leksikon definira investicije kao vrijednosnice koje se kupuju zbog dugoročnih razloga, a ne da bi se trenutni višak novca pretvorio u neki drugi, brzo unovčivi oblik. To je dugotrajna financijska imovina.

K

Kalo – ukradena ili oštećena roba koja više nije zaliha.

Kamata – iznos koji se plaća za korištenje pozajmljenog novca.

Kamata na kamatu – za razliku od običnih kamata, kamata izračunana na osnovi glavnice i kamata na tu glavnicu.

Kapacitet – maksimalni broj jedinica proizvoda koji se može normalno proizvesti u određenom razdoblju.

Kapital – pojam za ukupnu imovinu u koju se ubraja glavnica, glavnica i dugoročne obveze, dugotrajna imovina te dugotrajna materijalna imovina.

Kapital glavnice – vlastiti trajni kapital. Kapital koji su u pravnu osobu unijeli vlasnici – ulagači.

Kapitalizirati – knjižiti neki rashod kao imovinu, a ne kao trošak obračunskog razdoblja.

Kapitalni najam – stvar (npr. neki stroj) koju pravna osoba koristi temeljem ugovora o najmu koji se proteže na gotovo cijeli njezin vijek trajanja. Kapitalni najam je dakle imovina.

Knjigovodstveni iznos – iznos s kojim je neko sredstvo iskazano u bilanci. To je iznos kad se od nabavne vrijednosti oduzme ispravak vrijednosti.

Knjiženje – poslovni leksikon definira knjiženje kao proces prenošenja podataka iz Dnevnika u Glavnu knjigu.

Koeficijent obrtanja imovine – omjer između prihoda iz prodaje i ukupne imovine.

Konglomerat – pravna osoba koja se bavi različitim, međusobno nepovezanim djelatnostima.

Konsignacija – roba koju drži trgovac na malo, ali je u vlasništvu proizvođača ili veletrgovca. Osoba koja drži robu je konsignator, a vlasnik robe je konsignat.

Konsolidirani financijski izvještaji – financijski izvještaji grupe prezentirani kao da su od jednog društva. Osim toga, važno je razlikovati zbrojne financijske izvještaje i konsolidirane fin. izvještaje.

Kontni plan – popis konta s nazivima i brojčanim oznakama koje se koriste u nekom računovodstvenom sustavu.

Konto – poslovni leksikon definira konto kao karticu u koju se bilježe promjene svake stavke bilance ili izvještaja o dobiti.

Kontribucijska marža – razlika između prihoda iz prodaje i varijabilnih (direktnih) cijena koštanja.

Kontrola (nad drugim trgovačkim društvom) – pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama drugog trgovačkog društva tako da se ostvari korist od njegovih aktivnosti.

Kontrola (sredstva) – pravo da se dobiju buduće ekonomske koristi koje će pritjecati u trgovačko društvo korištenjem tog sredstva.

“Koridor” – stupanj najbolje procjene obveze primanja poslije prestanka rada. Izvan ovog stupnja nije razumno pretpostaviti da će se aktuarijski dobici i gubici saldirati u budućnosti.

Koristi od najmljenog sredstva – očekivanja od profitabilne djelatnosti tijekom ekonomskog vijeka trajanja sredstava i od dobitka radi povećanja vrijednosti ili realizacije ostatka vrijednosti.

Korporacija – poslovni leksikon definira korporaciju kao pravnu osobu s pravima i obvezama sličnim fizičkoj osobi. prava joj garantira država.

Kratkoročna primanja zaposlenih – primanja zaposlenih (osim otpremnina i naknada u obliku kapitala) koja potpadaju unutar dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojem zaposleni pružaju usluge.

Kratkoročni prodavatelj – trgovačko društvo koje prodaje vrijednosne papire, koji još nisu njegovi. Naime, obveza koja se drži radi trgovanja sadrži a) derivatne obveze koje nisu instrumenti zaštite i b) obveza da se isporuče vrijednosni papiri koji su zaduženi od kratkoročnog prodavatelja. Činjenica da se obveza koristi da se financiraju trgovinske aktivnosti ne znači da je ta obveza koja se drži radi trgovanja.

Kredit – dozvola prodavača da se roba plati nakon isporuke.

Kreditni rizik – rizik da će jednu ugovornu stranu vezanu za financijski instrument dopasti da podmiri obvezu, a kod druge će uzrokovati nastanak financijskog gubitka.

L

LIFO – poslovni leksikon definira lifo kao metodu obračuna zaliha. Pretpostavka je da se predmeti zaliha koji su posljednji kupljeni ili proizvedeni prvi prodaju, a prema tome preostali predmeti zaliha na kraju razdoblja su oni koji su prvi kupljeni ili proizvedeni.

Likvidacija – postupak koji se provodi na propisani način radi prestanka rada i postojanja poduzeća. Razlozi za likvidaciju su slijedeći: istek vremena određenog u statutu, ako je poduzeće bilo osnovano na određeno vrijeme; odluka glavne skupštine dioničkog društva, koja se mora donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri donošenju odluke, ako se statutom ne traži za to snažnija većina ili ispunjenje dodatnih pretpostavki; pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis poduzeća u trgovački registar bio nezakonit; pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; provođenje stečajnog postupka i ukidanje društva. Likvidaciju provodi vlasnik, odnosno članovi uprave dioničkog društva kao likvidatori.

Likvidnost – mogućnost odnosno raspoloživost financijskih sredstava da se ispune povučeni depoziti i druge financijske obveze prema dospijeću. Likvidnost označava sposobnost trgovačkog društva da izvršava svakodnevne aktivnosti bez financijskih teškoća.

Likvidacijska vrijednost – iznos koji bi vjerovnici i ulagači dobili u slučaju prestanka rada pravne osobe. Među ulagačima to se prvenstveno odnosi na vlasnike povlaštenih dionica, jer se vlasnicima običnih dionica ne garantira nikakav iznos.

Likvidna imovina – novac na računu ili neka druga imovina koja se brzo može pretvoriti u novac, npr. brzo unovčive vrijednosnice i, u nekim slučajevima, dospjela potraživanja od kupaca.

Linearna deprecijacija – metoda kod koje je deprecijacija jednaka u svakoj godini vijeka trajanja neke imovine.

M

Manjinski interes – dio neto rezultata poslovanja i neto imovine povezanog društva koji se može pripisati udjelima koji nisu izravno ili neizravno, putem povezanog društva, u vlasništvu matice.

Metoda obračuna zaliha prema prosječno ponderiranoj cijeni – prema ovoj metodi trošak (nabavna vrijednost) svakog predmeta se određuje od prosječnih ponderiranih cijena sličnih predmeta na početku razdoblja i troška sličnih predmeta kupljenih ili proizvedenih tijekom razdoblja. Prosjek se može izračunati u određenim istim vremenskim razmacima ili kod svake naredne nabave, koje ovisi od uvjeta u kojima se posluje.

Marža – poslovni leksikon definira maržu kao razliku između prihoda iz prodaje i nabavne cijene prodane robe.

Marža prema gore – odnos prodajne i nabavne cijene. Na primjer, marža prema gore 40 % znači da je prodajna cijena 140 % nabavne cijene. Kod marže prema dolje, to bi značilo da je prodajna cijena 60 % nabavne cijene.

Materijalna imovina – imovina koja se može opipati, tj. koja ima materijalnu supstancu. Uobičajeno ime za dugotrajnu materijalnu imovinu je zemljište, zgrade i oprema.

N

Nabavna (proizvodna) cijena prodane robe – cijena robe koja prodajom stvara prihod iz prodaje. Za trgovačku robu često se koristi termin nabavna cijena prodane robe.

Najam – poslovni leksikon definira najam kao sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.

Nastanak događaja – učinci transakcija i ostalih događaja priznaju se kada nastanu (a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent), i bilježe se u računovodstvenim evidencijama i uključuju u financijske izvještaje razdoblja na koja se odnose. Ranije se ovaj pojam najčešće nazivao “fakturirana realizacija”. Financijski izvještaji sastavljeni na temelju računovodstvenog načela nastanka događaja informiraju korisnike ne samo o prošlim transakcijama, koji sadrže isplatu i primitak novca, već također i obveze da se isplati novac u budućnosti i o resursima koji predstavljaju novac koji će primiti u budućnosti. Stoga ti izvještaji pružaju takvu vrstu informacija o prošlim transakcijama i drugim događajima koji je najsvrshovitiji za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka.

Negativni goodwill – preostali višak stjecateljevog udjela u fer vrijednostima stečene prepoznatljive imovine i obveza iznad troškova stjecanja na datum transakcije.

Nekretnine, postrojenje i oprema – materijalna imovina
a) koja poduzeće posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe
b) koja se očekuju iskoristiti dulje od jednog obračunskog razdoblja

Nematerijalno sredstvo – nemonetarno sredstvo koje se može identificirati, bez fizičkog obilježja, a koja se drži radi upotrebe u proizvodnji ili isporuci roba ili usluga ili za administrativne svrhe.

Neopozivi najam – najam koji se može opozvati samo:
a) nastankom isključenog nepredviđenog događaja, uz dopuštenje najmodavca,
b) ako najmodavac zaključi novi najam istog ili jednako vrijednog sredstva s istim najmodavcem ili
c) nakon što je najmodavac platio dodatni iznos, tako da je od početka prilično izvjesno da će se najam nastaviti.

Neto dobitak ili gubitak – obuhvaća sljedeće elemente:
(a) dobit ili gubitak iz redovne aktivnosti i
(b) izvanredne stavke.

Neto prodajna cijena – iznos koji se može dobiti od prodaje sredstava u transakciji pred pogodbom između poznatih i spremnih strana, umanjena za troškove otuđenja.

Nominalna cijena – iznos ispisan na dionici. U računovodstvu nema nekadašnju važnost.

Novac (gotovina) – novac u blagajni i depoziti po viđenju.

Novčani ekvivalenti – kratkoročna, visoko likvidna ulaganja, koja se brzo mogu konvertirati u poznate iznose novca i koji imaju beznačajan rizik promjena vrijednosti.

Novčani tijekovi – poslovni leksikon definira novčane tijekove kao priljev i odljev novca i novčanih ekvivalenata.

O

Obična dionica – dionica čiji vlasnik nema prednost u pogledu dividendi ili raspodjele imovine u slučaju likvidacije. Njezina knjigovodstvena vrijednost nije povezana s tržišnom vrijednošću.

Obična kamata – kamata koja se računa samo na glavnicu.

Obročna otplata – otplata zajma ili fakture dobavljača u nekoliko obroka, a ne odjednom.

Obrtna imovina – novac i ostala imovina koja će u bliskoj budućnosti, obično za godinu dana, biti pretvorena u novac na računu.

Obrtni kapital – razlika između obrtne imovine i kratkoročnih obveza.

Obveza – sadašnja obveza poduzeća, proizašla iz prošlih događaja, čije podmirenje očekuje da će uvjetovati odljev resursa s ekonomskim koristima.

Obveza – poslovni leksikon definira obvezu kao dužnost ili odgovornost da se djeluje ili nešto obavi na određeni način. Obveze mogu biti takve koje zakonski stupaju na snagu kao posljedica obvezujućeg ugovora ili zakonskog zahtjeva. To je uobičajeni slučaj, primjerice, s iznosima obveza za primljenu robu i usluge. Međutim, obveze također nastaju iz normalne poslovne prakse, običaja i želje održavanja dobrih poslovnih odnosa ili na način koji je jednak tome.

Obveznica – poslovni leksikon definira obveznicu kao pismenu obvezu vraćanja novca uloženog u pravnu osobu zajedno s kamatama određenog datuma u budućnosti, obično nakon više od jedne godine.

Oporeziva dobit/porez na gubitak – Iznos dobiti (gubitka) za razdoblje, utvrđen u skladu s propisima koje su donijele porezne vlasti, a određuju iznos porezne obveze (koji se može nadoknaditi).

Oročeni depozit – poslovni leksikon definira oročeni depozit kao štedni račun ili sličan račun u banci. Na njega idu kamate, ali je pravo podizanja ograničeno. Suprotno od depozita po viđenju.

Osnovne zarade po dionici – iznos neto dobiti razdoblja koji se može pripisati redovnim dioničarima podijeljen s prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom razdoblja.

Ostatak vrijednosti – neto iznos koji poduzeće očekuje dobiti za neko sredstvo na kraju njegovog korisnog vijeka trajanja ili poslije smanjenja očekivanih troškova otuđenja.

Otpremnine – poslovni leksikon definira otpremnine kao primanja zaposlenih koja se isplaćuju kao rezultat:
a) odluke poduzeća da prestane zapošljavati zaposlene prije normalnog datuma umirovljenja ili
b) odluke zaposlenih da dragovoljno prihvate smanjenje broja zaposlenih u zamjenu za te naknade.

Ovisno društvo – poduzeće u kojem ulagatelj ima značajan utjecaj i koji nije niti povezano društvo niti zajednički pothvat ulagatelja.
Ako ulagač ima, izravno ili neizravno preko povezanog društva, 20% ili više glasačke moći kod poduzeća u koje je izvršio ulaganje, pretpostavlja se da ulagač ima značajan utjecaj, osim kad može biti jasno pokazano da to nije slučaj. Obrnuto, ako ulagač drži, izravno ili neizravno preko povezanog društva, manje od 20% glasačke moći kod poduzeća u koje je izvršio ulaganje, pretpostavlja se da ulagač nema značajan utjecaj, osim ako takav utjecaj može biti jasno pokazan. Znatno ili većinsko vlasništvo drugog ulagača nužno ne priječi da ulagač ima značajan utjecaj.

P

Patent – poslovni leksikon definira patent kao ekskluzivno pravo izumitelja da proizvodi i prodaje svoj izum u razdoblju od 17 godina. Ako je pravna osoba kupila patent, to je njezina imovina.

Ponderirani prosječni broj redovnih glavnih dionica – broj redovnih dionica koje su neisplaćene na početku razdoblja, usklađene brojem redovnih poništenih dionica, ponovno kupljenih ili emitiranih tijekom razdoblja pomnožene s ponderiranim vremenskim faktorom.

Porezni rashod (porez na dobit) – zbrojni iznos koji je uključen pri određivanju neto dobiti ili gubitka razdoblja koje se odnosi na tekuće razdoblje i odgođeni porez. Porezni rashod (porez na dobit) obuhvaća tekući porezni rashod (tekući porez na dobit) i odgođeni rashod (odgođeni porez na dobit).

Poslovni ciklus – poslovni leksikon definira poslovni ciklus kao prosječno vrijeme između nabave materijala kojim se ulazi u proces i realizacija novca ili instrumenta koji se brzo može konvertirati u novac.

Poslovni dio poduzeća (segment ) – dio poduzeća koji se može razlikovati, a koji je angažiran u pružanju pojedinog proizvoda ili usluga ili skupine proizvoda ili usluga koje podliježu rizicima i prihodima koji se razlikuju od drugih poslovnih dijelova.

Poslovni najam – poslovni leksikon definira poslovni najam kao najam koji nije financijski najam.

Poslovno spajanje – dovođenje samostalnih trgovačkih društava u jedan ekonomski subjekt kao rezultat objedinjavanja ili dobivanja kontrole jednog trgovačkog društva nad neto imovinom i poslovanjem drugog trgovačkog društva.

Potencijalna redovna dionica – financijski instrument ili drugi ugovor koji može dati pravo ovlasti njegovom posjedniku na redovne (obične) dionice.

Potencijalno razrjedive redovne dionice – potencijalne redovne dionice čija bi konverzija u redovne dionice magla smanjiti neto dobit po dionici iz nastavka redovnog poslovanja ili povećanja gubitka po dionici iz nastavka redovnog poslovanja.

Prihod (dobit) – Povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja sredstava, ili smanjenja obveza koje rezultira povećanjem glavnice, osim onog koji se odnosi na doprinose sudionika u glavnici.

Prihod – poslovni leksikon definira prihod kao bruto priljev ekonomskih koristi tijekom razdoblja koji proizilazi iz redovnih aktivnosti poduzeća, ako ti priljevi imaju za posljedicu povećanje glavnice, osim povećanja glavnice koja se odnose na doprinose sudionika u glavnici.

Prijeboj – saldiranje – zakonsko pravo dužnika na prijeboj, prema ugovoru ili na drugi način, da se podmiri ili na drugi način eliminira cijeli ili djelomični iznos dospjele obveze vjerovniku, primjenjujući prijeboj iznosa na iznos dospjele obveze od vjerovnika.

R

Računovodstvena dobit – neto dobit ili gubitak razdoblja prije smanjenja s osnova poreza.

Računovodstvene politike – određena načela, osnove dogovori, pravila i usvojena praksa poduzeća koja se primjenjuju u sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja.

Rashodi – poslovni leksikon definira rashode kao smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje glavnice, osim one u svezi s raspodjelom glavnice sudionicima.

Razdoblje u tijeku godine – razdoblje izvješćivanja koje je kraće od pune financijske (kalendarske) godine.

Razrijeđene zarade po dionici – iznos neto dobiti razdoblja koji se može pripisati redovnim dioničarima podijeljen s ponderiranim prosječnim brojem neisplaćenih redovnih dionica tijekom razdoblja, koji je usklađen za učinke svih potencijalno razrijedivih redovnih dionica.

Redovne dionice – poslovni leksikon definira redovne dionice kao glavnički instrumenti koji su podređeni svim drugim glavničkim instrumentima.

Retroaktivna primjena – primjena nove računovodstvene politike na događaje i transakcije kao da je nova računovodstvena politika bila oduvijek u upotrebi.

Revizija – poslovni leksikon definira reviziju kao pregledavanje poslovnih knjiga od strane nezavisnih, javnih računovođa koji su revizori.

Rezerviranje – obveza neizvjesnog vremena ili iznosa.

Rizik likvidnosti – cjenovni rizik – rizik da će se trgovačko društvo sresti s teškoćom da se financijski podmire preuzete obveze povezane s financijskim instrumentima. Rizik likvidnosti može proisteći iz nemogućnosti brze prodaje financijskog sredstva po cijeni koja je blizu fer vrijednosti.

S

Sadašnja vrijednost – tekuća procjena sadašnje diskontirane vrijednosti budućih novčanih tijekova u normalnom tijeku poslovanja.

Segment – bitna organizacijska jedinica neke pravne osobe, obično proizvodna ili prodajna jedinica. Dionička društva moraju iskazivati prihode, troškove i pripadajuću imovinu za svaku takvu jedinicu, kao i za svaki kontinent na kojem djeluju.

Serijska obveznica – obveznica koja dospijeva određenog datuma. Svaka serijska obveznica unutar jedne emisije dospijeva na drugi datum.

Solventnost – poslovni leksikon definira solventnost kao raspoloživost novca tijekom duljeg razdoblja da trgovačko društvo udovolji svojim financijskim obvezama kao što dospijevaju.

Sredstva koja se amortiziraju – su slijedeća sredstva:
a) koja se očekuju koristiti tijekom razdoblja duljem od jednog obračunskog razdoblja
b) koja imaju ograničeni korisni vijek trajanja i
c) koja trgovačko društvo drži u proizvodnji ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe.

Sredstvo – u poslovnom leksikonu sredstvo je resurs koji kontrolira trgovačko društvo kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju da će buduće ekonomske koristi pritjecati u trgovačko društvo. U svezi pojma “sredstvo”, valja napomenuti da se, u MRS-ovima, najčešće za množinu koristi izraz – “imovina”, a rjeđe – sredstva. S druge strane, neki za izraz imovina koriste računovodstveni pojam – aktiva. Izraz aktiva najčešće se koristi za stranu bilance.

Strana valuta – valuta koja nije izvještajna valuta trgovačkog društva.

Stopa deprecijacije – poslovni leksikon definira stopu deprecijacije kao postotak nabavne cijene postrojenja koji svake godine postaje trošak. Kod metode linearne deprecijacije taj se postotak dobiva dijeljenjem broja 1 s brojem godina knjigovodstvenog vijeka trajanja.

U

Uknjižena obveznica – obveznica čiji je vlasnik uknjižen imenom i prezimenom u Glavnu knjigu pravne osobe. Isplata se vrši samo uknjiženom vlasniku. Suprotno od toga je obveznica na donosioca.

Ulaganje – sredstvo koje poduzeće drži radi povećanja bogatstva kroz udjele (kao što su kamata, tantijemi, dividende i najamnine), zbog aprecijacije kapitala ili zbog druge koristi trgovačkog društva ulagača, kao što su one stečene poslovnim odnosima.

Usluga – nematerijalni proizvod, primjerice osobna usluga, iznajmljivanje, osiguranje.

V

Vjerovnik – pravna osoba koja pozajmljuje novac ili daje robu uz odgodu plaćanja drugoj pravnoj osobi.

Vrijednosnice – vrijednosni papiri, primjerice dionice ili obveznice. Pravna osoba koja ih posjeduje ima temeljem njih prava prema pravnoj osobi koja ih je izdala.

Warant – potvrda koja vlasniku dozvoljava da kupi određeni broj dionica po određenoj cijeni.

Z

Zadržavanje dobiti – zadržavanje čiste dobiti u pravnoj osobi radi daljnjih investicija.

Zajmoprimac – u poslovnom leksikonu zajmoprimac je definiran kao strana koja duguje novac pravnoj osobi (zajmodavcu).

Zakonska obveza – obveza koja proizlazi iz ugovora (s njegovim eksplicitnim i implicitnim uvjetima), zakonodavstva ili drugog djelovanja zakona.

Zalihe – sredstva koja se drže u redovnom tijeku poslovanja, u procesu proizvodnje za takvu prodaju ili u obliku materijala ili dijelova zaliha koje se troše u proizvodnom procesu ili pružanju usluga. Zalihe obuhvaćaju kupljenu robu koja se drži za ponovnu prodaju uključujući, primjerice, trgovačku robu koju je kupio kupac na malo i drži je za ponovnu prodaju kao i zemljište i drugu nekretninu koja se drži za ponovnu prodaju. Zalihe također obuhvaćaju proizvedenu gotovu robu ili proizvodnju, te uključuju materijale i dijelove zaliha koje se očekuju koristiti u procesu proizvodnje. U slučaju pružatelja usluga, zalihe uključuju troškove usluga, za koje trgovačko društvo još nije priznalo odnosne prihode.

Zastarijevanje – gubitak korisnosti neke imovine zbog pojave nove opreme, novog načina proizvodnje ili drugih razloga koji nisu povezani s fizičkim stanjem imovine. To je jedan od uzroka deprecijacije: drugi je dotrajalost.

Zaštitni znak – riječ ili simbol po kojima je proizvod prepoznatljiv. Ako ga je pravna osoba kupila, on je njezina imovina.

Završno stanje – poslovni leksikon definira završno stanje kao razliku u zbroju dviju strana konta. Svaki konto ima završno stanje ili na dugovnoj ili na potražnoj strani. Završno stanje je isto što i saldo. Saldiranje je postupak zatvaranja konta.

LITERATURA:

* Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva – 6. izdanje
* Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
* Leksikografski zavod Miroslav Krleža – Ekonomski leksikon
* Samuelson, P.A., Nordhaus, W.N. – Osnove ekonomije, Mate, Zagreb 1992. godina