back to top

Šumarski fakultet Sarajevo

Šumarski fakultet Sarajevo je vodeća naučno-obrazovna institucija za šumarstvo, pejsažno planiranje i upravljanje u Bosni i Hercegovini

Šumarski fakultet razvija razumijevanje i sposobnosti za održivo gospodarenje prirodnim resursima – šumskim i urbanim ekosistemima. Uspjeh u tome postiže kroz istraživanje, obrazovanje, motrenje šuma u saradnji sa realnim sektorom i širom društveno-političkom zajednicom.

Strateški ciljevi

Šumarski fakultet Sarajevo je javna nastavna i naučno-istraživačka ustanova od državnog značaja za fundamentalna i primijenjena istraživanja u šumarstvu i hortikulturi. Naučno znanje iz ovih područja istraživanja omogućava proučavanje šumskih i urbanih ekosistema u cijelosti.

Šumarski fakultet ima za glavne ciljeve, da postane vodeća institucija za šumarstvo u regiji i da pruži naučnonastavnu podršku u području pejsažnog planiranja i upravljanja.

 • Šumarski fakultet Sarajevo je privlačan i stimulativan ambijent za rad nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Šumarski fakultet nudi atraktivne, aktuelne i akreditovane studijske programe
 • Šumarski fakultet nudi analitičku podršku
 • Šumarski fakultet Sarajevo je posvećen rješavanju realnih problema sa kojima se susreće realni sektor i šira društveno-politička zajednica.
 • Šumarski fakultet im internacionalizovane studijske programe, naučno-istraživačke projekte i stručnu saradnju.

Šumarski fakultet Sarajevo ima dobru saradnju sa srodnim fakultetima u Evropi i susjednim zemljama. Zahvaljujući, između ostalog, i njihovoj pomoći za realtivno kratko vrijeme uspjeli smo obnoviti naše kadrove, opremiti laboratorije, dopuniti bibliotečki fond, učestvovati u zajedničkim projektima i predstaviti šumarstvo i hortikulturu naše zemlje široj javnosti.

Katedre

Nastavna i naučno-istraživačka djelatnost na Fakuletu je organizirana u okviru katedri i kabineta.

Katedre realizuju i koordiniraju izvršenje nastavnih i stručnih zadataka. Katedru čine svi nastavnici, saradnici i stručno-tehničko osoblje pripadajućih nastavnih predmeta.

Katedre i kabineti su:

 • Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila
 • Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila
 • Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje
 • Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi
 • Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila
 • Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila
 • Kabinet opštih predmeta

Studijski programi Fakulteta

Od svog osnivanja do danas Šumarski fakultet Sarajevo je koncipirao i realizirao brojne studijske programe. Svima njima zajedničko je jedno – nastojanje da se što je moguće bolje i organizovanije prenesu odgovarajuća znanja i vještine na studente kao kadrove budućnosti u oblastima šumarstva, hortikulture i srodnim djelatnostima.

Trenutno se na Fakultetu realiziraju slijedeći studijski programi:

STUDIJ U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM

I CIKLUS – BACHELOR
Prvi ciklus obrazovanja vodi ka zvanju Bachelor šumarstva ili Bachelor hortikulture. Traje tri godine (šest semestara). Realizuje se po dva aktuelna plana i programa. Po Planu i programu iz 2008. godine kada je izvršeno prvo revidiranje plana i programa (Plan I ciklusa 2008/2009. godina, odsjek Šumarstvo i Plan I ciklusa 2008/2009. godina odsjek Hortikultura) i Planu i programu iz 2017. godine kada je izvršeno drugo revidiranje (Plan I ciklusa 2017-2018 godina odsjeka Šumarstvo i Plan I ciklusa 2017-2018 godina odsjeka Hortikultura).

II CIKLUS – MASTER
Drugi ciklus obrazovanja vodi ka zvanju Magistar šumarstva ili Magistar hortikulture. Traje dvije godine (četiri semestra). Trenutno se izvode dva programa na službenim jezicima BiH i jedan međunarodni na engleskom jeziku. Prvi Master studij, pod nazivom Održivo upravljanje šumskim ekosistemima, namijenjen je za šumarstvo i srodne oblasti. Drugi studij pod nazivom Pejsažna arhitektura koncipiran je za potrebe hortikulture i pejsažne arhitekture. Treći, međunarodni Master program organiziran je iz oblasti Šumarske politke i ekonomike (FOPER). Prvi ciklus ovog programa realiziran je tokom studijskih godina 2007/2008. i 2008/2009. godina na partnerskim institucijama ovog programa. Drugi ciklus studija je u pripremnoj fazi i njegov početak se očekuje u studijskoj 2009/2010. godini.

III CIKLUS – Ph.D.
Treći ciklus studija vodi ka zvanju Doktora biotehničkih nauka. Studij traje tri godine (šest semestara).

STUDIJ PRIJE UVOĐENJA BOLONJSKOG PROCESA

DIPLOMSKI
Diplomski studij se realizuje po nastavnom Planu i programu iz 1996/1997. godine. Traje četiri godine (osam semestara). Fakultet nakon reforme visokog obarzovanja i uvođenja studija u skladu sa Bolonjskim procesom ne upisuje studente po ovom programu od studijske 2005/2006. godine. Nastava se izvodi samo za zatečene studente. Sve obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 31. 12. 2013. godine.

POSTDIPLOMSKI STUDIJ
Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1998/1999. godine. Traje dvije godine (četiri semestra). Aktuelno je raliziranje ovog programa u pogledu nastave za studente upisane po Konkursu iz 2008. godine.
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 22/10), lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171., stav 7.).

Fakulteti i akademije mogu organizirati nove cikluse postdiplomskog studija za sticanje naučnog zvanja magistra zaključno sa početkom 2011/2012. studijske godine, a upisani studenti imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 31. 12. 2016. godine.(čl. 171, stav 14).

DOKTOR NAUKA
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 22/10), lica koja su stekla naučno zvanje magistra nauka ili su započela studij za sticanje tog zvanja po propisima koji su važili prije uspostave studiranja po bolonjskom studiju imaju pravo na visokoškolskim ustanovama započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa zaključno sa krajem studijske 2010./2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171, stav 6.).

MOŽDA TE ZANIMA