Farmaceutski fakultet u Sarajevu

-

Farmaceutski fakultet u Sarajevu počeo je sa radom 1973. godine.

Nastava se održava po principima Bolonjske deklaracije i traju 5+0+3. Integrisani studiji su u trajanju od 5 godina (300 ECTS). Fakultet organizuje i doktorski studij koji je u trajanju od 3 godine.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu je osnovan kao interdisciplinarni studij između Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Misija Fakulteta je da obrazuje farmaceute općeg profila koji su osposobljeni za rad u apotekama, kliničko-biohemijskim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, laboratorijima za ispitivanje i kontrolu lijekova, bromatološkim i toksikološkim laboratorijima. Vizija Fakulteta je osigurati mjesto magistra farmacije kao ravnopravnog člana zdravstvenog tima.

Magistar farmacije

Prateći suvremene trendove visokog obrazovanja u oblasti farmacije i principe Bolonjske deklaracije, na Fakultetu je od školske 2009/10 školske godine implementiran koncept studija “5+0+3” uz primjenu evropskog sistema za prijenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS).

Polaganjem svih predviđenih ispita integriranog I i II ciklusa studija i odbranom završnog rada student stiče 300 ECTS i naziv magistar farmacije. Kroz integrirani petogodišnji studij na Fakultetu se obrazuje magistar farmacije opšteg profila, osposobljen za rad u svim oblastima vezanim za dizajniranje, proizvodnju, kontrolu, distribuciju i marketing, te ekonomičnu i racionalnu primjenu lijekova.

farmaceutski fakultet u sarajevu
Farmaceutski fakultet u Sarajevu

Studenti se također obučavaju i osposobljavaju za:

 • komunikaciju s pacijentom, drugim zdravstvenim profesionalcima i javnošću u cilju informisanja, savjetovanja i edukacije o lijeku i farmakoterapiji, te zdravoj prehrani i životnom stilu u cilju promocije zdravlja
 • primjenu i značaj analitičkih metoda u kontroli kvaliteta lijekova, hrane i predmeta opšte upotrebe i analitičkoj toksikologiji
 • primjenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti, te optimiziranje farmakoterapije.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu organizuje i doktorski studij, te učestvuje u izvođenju programa specijalističke profesionalne edukacije za magistre farmacije. Kroz kontinuitet naučno-istraživačkih projekata i suradnju s naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu Fakultet baštini tradiciju stalnog unapređenja farmaceutske nauke i prakse

Farmaceutski fakultet u Sarajevu je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu i Međunarodne asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Na fakultetu studira oko 1000 studenata.

SMJEROVI

INTEGRIRANI STUDIJ (5 godine)

 • Jedinstven studij

DOKTORSKI STUDIJ (3 godina)

 • Jedinstven studij

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit za Farmaceutski fakultet u Sarajevu obuhvata test iz predmeta:

 • Matematika
 • Biologija
 • Hemija

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji. Ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:

 • općeg uspjeha
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • “Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke”, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Mirko
Mirkohttps://tnt.ba
Mirko je autor mnogih članaka na yep.ba portalu za mlade. Iskusni je "digitalni" poduzetnik pa njegove savjete vrijedi pročitati

MOŽDA TE ZANIMA