back to top

Medicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka je osnovan 1978. godine na inicijativu Univerziteta u Banja Luci. Danas je najprestižniji fakultet u ovom gradu.

Prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine. Od tog perioda pa do danas, prateći svjetske trendove u obrazovanju, Fakultet je krenuo u smjeru pokretanja novih studijskih programa.

Pored integrisanih studijskih programa: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija, licencirani su i novi studijski programi zdravstvenog usmjerenja: Babištvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Sestrinstvo, Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Tako danas, Medicinski fakultet Banja Luka ima sva tri ciklusa studija – devet studijskih programa na osnovnim studijama, drugi ciklus studija – Master zdravstvenih studija kao i treći ciklus studija biomedicinskih nauka.

U poslijediplomsko obrazovanje uključen je i značajan broj pozivnih predavača, viziting profesora iz zemlje i inostranstva, tako da su stečeni uslovi da se studenti upoznaju sa novinama i savremenim trendovima u medicini.

medicinski fakultet banja luka
Medicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka danas

Posljednih par godina Medicinski fakultet Banja Luka je značajnu pažnju posvetio proširenju prostornih kapaciteta, tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju kako bi omogućili pružanje savremenih stručnih znanja.

Ističemo savremeni kabinet kliničkih vještina gdje studenti imaju priliku da na robotizovanim modelima vježbaju i ovladaju praktičnim vještinama neophodnim za klinički rad; te digitalizovani paket “Anatom – E” koji studentima omogućava da na savremen i inovativan način uče građu i strukturu čovjeka.

Pored edukativno-nastavne uloge, u sklopu Medicinskog fakulteta razvile su se i posebne podorganizacione jedinice kao što su:

  • Centar za specijalizacije i kontinuiranu edukaciju,
  • Dentalna klinika,
  • Specijalistički medicinski centar i
  • Centar za biomedicinska istraživanja

Medicinski fakultet Banja Luka usavršava i razvija metode naučno-istraživačkog rada, organizuje sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća i priprema kadrove za samostalan stručni i naučno-istraživački rad.

Organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva u okvirima savremenih dostignuća u toj oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom Visokog obrazovanja, te učestvuje u naučno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina.

Učesnik je projekta reforme Medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.

Medicinski fakultet Banja Luka odsjeci

medicinski fakultet banja luka
Medicinski fakultet Banja Luka

Medicina Banja Luka

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Medicine traje 6 akademskih godina. Nastava se sastoji iz osnovne nastave i izbornih predmeta.

Izvodi se kroz 44 obavezna predmeta, izbornih predmeta i diplomskog rada. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija akademsko zvanje DOKTOR MEDICINE – 360 ECTS.

Na prvim godinama studija izučavaju se bazični biomedicinski predmeti kako bi se naučila struktura, organizacija i funkcija organa, organskih sistema i čovjeka što omogućava da student lakše uđe u svijet kliničke medicine. Nastavni proces predviđa: predavanja, veliki broj obaveznih vježbi, seminara i konsultacija.

Stomatologija Banja Luka

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) stomatologije traju 6 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program stomatologije obrazuje izlazni profil DOKTOR STOMATOLOGIJE – 360 ECTS.

U prvim semestrima je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije stomatologije) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka stručnim i stručno-aplikativnim predmetima stomatologije. U HI i HII semestru predviđena je stručna praksa, kroz blokovsku nastavu, neophodna za budući profesionalni rad te izrada završnog rada.

Zdravstvna njega Banja Luka

Diplomske akademske studije Zdravstvene njege traju 4 akademske godine. Nastava na se sastoji iz osnovne nastave i izvodi se kroz 45 obaveznih predmeta (sa Diplomskim radom).

Studijski program zdravstvene njege obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI MEDICINAR ZDRAVSTVENE NjEGE – 240 ECTS.

Student po završetku studija stiče temeljno znanje iz zdravstvene njege, što će svršenim studentima dati mogućnost lakšeg snalaženja u raznim oblastima života u kojima se zahtjeva dobro poznavanje zdravstvene njege i viši kvalitet znanja za izvršavanje poslova različitog nivoa složenosti.

medicinski fakultet banja luka
MeMedicinski fakultet Banja Luka

PROČITAJTE I OVE TEME IZ OBRAZOVANJA

MOŽDA TE ZANIMA