back to top

Pravni fakultet u Sarajevu – Evo zašto je pravo traženo i dalje u 2021. godini

Najstariji pravni fakultet u Bosni i Hercegovini

Pravni fakultet u Sarajevu  je osnovan 1946. godine i od tada uz pomoć stručnog osoblja nudi kvalitetno znanje iz oblasti prava. Rad fakulteta je organiziran putem: katedri, nastavnih predmeta, Centra za naučno istraživački rad, izdavačku djelatnost i pravne klinike, instituta, seminara, biblioteke i službi zajedničkih poslova – Sekretarijata Fakulteta.

I ciklus studija (dodiplomski studij) traje 4 godine i nakon završetka student stiče visoku stručnu spremu.

Nastava se izvodi u prijepodnevnim satima i popodnevim satima prema utvrđenom nastavnom planu i programu.

Nastavni plan sadrži opće, stručne i fakultativne predmete. Opći i stručni predmeti su obavezni, a fakultativni predmet postaje obavezan nakon što ih student odabere.

Predmeti na prvoj godini su: Rimsko pravo I i II, Historija države BiH, Sociologija i pravo, Ekonomske osnove države i  prava, Uvod o nauku o državi i pravu i Struktura prava, Komparativna pravna historija i Moderne pravne kodifikacije.

Važno je napomenuti da na I ciklusu studiranja(prva i druga godina) predmeta po semestru je 5, dok su na trećoj i četvrtoj godini 6 +5 predmeta ( uz obavezan izborni predemet)

Predmete na ostalim godinama možete pogledati OVDJE.

Zvanje nakon II ciklusa studija

Pravni fakultet u Sarajevu nudi studiranje na II ciklusu kao i III ciklusu studija.

II ciklus studija traje 1 akademsku godinu tj. dva semestra. Pravo upisa na II ciklus studija imaju svi studneti koji ispunjavanju kriterij završenog I ciklusa studija koji nosi 240 ECTS bodova.

Nakon završetka II ciklusa stiče se zvanje magistar prava – ( naziv završenog smjera).

Na ovom ciklusu postoji 5 smjerova:

  1. Državno – pravni smjer
  2. Međunardno – pravni smjer
  3. Pravo Evropske unije smjer
  4. Teorijsko – pravni smjer
  5. Upravno – pravni smjer

Treći ciklus studija ujedno je i posljednja faza u visokog obrazovanja. Završetkom trećeg ciklusa stiće se zvanje doktora ili ekvivalenta i traje 3 godine.

Distance Learning studij

DL model studiranja postaje sve češća praksa na mnogim fakultetima u BiH. Pravni fakultet u Sarajevu je omogućio svim studentima kvalitetno sudjelovanje u nastavi i sticanja znanja i putem DL studija.

Osoblje pravnog fakulteta ističe da je u sklopu sistema omogućena je integracija i pristup drugim izvorima bitnim za gradivo koje se podučava i proučava.

Također, poručuju da će ovaj način pohađanja nastave u mnogome olakšati studij studentima koji su zaposleni te ostalima kojima druge obaveze ne dozvoljavaju prisustvo na predavanjima u učionici.

Distance Learning model studiranja odlična je opcija za sve koji nisu u mogućnosti svakodnevno prisustvovati predavanjima uživo. Na ovaj način stvorena je prilika da svi koji žele studirati na Pravnom Fakultetu u Sarajevo bude i omogućeno.

Više informacija o pohađanju DL-una I ciklusu studija na Pravnom fakultetu možete dobiti na sljedećoj e-mail adresi: studentska@pfsa.unsa.ba.

Također, DL oblik studiranja je moguć i na II ciklusu studija.

pravni fakultet u sarajevu

Pravni fakultet u Sarajevu – jedan od najstarijih univerzitetskih studija u BiH

” Pravni fakultet u Sarajevu ima dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj naučno-istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, u razvijanju raznovrsnih pravnih disciplina te u obrazovanju pravničke inteligencije. ” poručuje dekanesa prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Misija fakulteta je da nudi obrazovni profil budućih stručnjaka koji će svojim znanjem i vještinama prevazići sve izazove i prepreke pravne nauke.

Osim akademskih obaveza koje će studentima pomoći u izgradnji kvalitetnih pravnika, Pravni fakultet nudi i vannastavne aktivnosti poput raznih naučnih skupova i međunarodne saradnje.

Osim toga, dostupno je i pohađanje semsestra na drugim fakultetima u Evropi u sklopu Erasmus programa.  

Zanimljive i korisne radionice su svakako odličan način da kroz praksu studenti nauče korisne stvari vezanih za buduće zanimanje.

Pravo je jedno od najstarijih nauka koja ne bi trebala biti zapostavljena i danas u 21. stoljeću, a Pravni fakultet u Sarajevu i studenti su najbolji dokaz da je ovo zanimljivo zanimanje koje je uvijek traženo.

MOŽDA TE ZANIMA