Tehnološki Fakultet u Tuzli – 5 stvari koje morate znati prilikom upisa!

-

Od 1959. godine pa sve do danas Tehnološki fakultet u Tuzli nudi stručnjake iz oblasti agronomije, nutricionizma, prehrambene tehnologije, zaštite okoline itd.

Tehnološki fakultet u Tuzli osnovan je 1959. godine, nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli 1976. godine Tehnološki fakultet nastavlja rad u njegovom sastavu.

Od prvih dana rada pa sve do danas Tehnološki fakultet surađuje sa stručnjacima iz privrede. Tehnološki fakultet, danas je Centar za sistemska istraživanja sa firmama velikog i srednjeg biznisa.

 Uspostavljen je sistem edukacije iz oblasti hemijskog inženjerstva, prehrambene tehnologije i inženjerstva zaštite okoline, hemije i inženjerstva materijala, u skladu sa potrebama industrije.

Već 11 godina Tehnološki fakultet uspješno organizuje svake godine sljedeće skupove

  • Međunarodni Simpozij „Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane„
  • Međunarodni Simpozij „Hranom do zdravlja“

Nakon završetka srednje, ali i tokom, slijedi pitanje s kojim se svi srednjoškolci muče a to je šta upisati? U posljednjih nekoliko godina posebna pažnja se priklanja deficitarnim zanimanjima za koja se smatra da su uvijek tražena.

Smjerovi na Tehnološkom fakultetu

Tehnološki fakultet u Tuzli nudi sticanje znanja iz oblasti agronomije,nutricionizma, zaštite okoline, prehrambene tehnologije, hemije i biologije kroz razne odsjeke.

Tehnološki fakultet organiziran je u tri ciklusa studija.

Smjerovi na prvom ciklusu studija su:

  • Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

Usmjerenja: Hemijsko inženjerstvo i tehnologije i Hemija i inženjerstvo materijala

  • Prehrambena tehnologija

Usmjerenja: Prehrambena tehnologija i Kvalitet i sigurnost hrane

  • Inženjerstvo zaštite okoline

Usmjerenja: Inženjerstvo zaštite okoline i Zaštita na radu

  • Agronomija

Usmjerenja: Animalna proizvodnja i Biljna proizvodnja

tehnoloski fakultet u tuzli
U posljednjih 40 godina na Tehnološkom fakultetu u Tuzli diplomiralo je više od 4000 studenata.

Uslovi za upis / Prijemni ispit

Uslovi za upis na jednan od odsjeka na Tehnološkom fakultetu su sljedeći:

Pravo upisa imaju imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz opće obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

Klasifikacija i izbor kandidata vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih kriterija u skladu sa procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

Prijemni ispit za smjer Agronomije radi se iz hemije i biologije, dok za ostale odsjeke na fakultetu se radi prijemni ispit samo iz hemije.

Studijski programi: Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, Inženjerstvo zaštite okoline, Prehrambena tehnologija

– Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su Matematika i Hemija.

– Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija

Studijski program: Agronomija

– Predmeti koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su Biologija i Hemija.

– Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Hemija

U posljednjih 56 godina diplomiralo 4000, magistriralo više od 200, i odbranilo doktorske disertacije 80 kandidata na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Ovaj podatak dovoljno govori o kvalitetnom obrazovanju koje se nudi na ovom fakultetu.

Studijski programi na II ciklusu

Hemijsko inženjerstvo i tehnologija

Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija traje 1 godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 kredita. Student može birati između tri ponuđena usmjerenja:

•             Hemijsko inženjerstvo,

•             Hemijska tehnologija,

•             Hemija i inženjerstvo materijala.

Prehrambena tehnologija

Studijski program Prehrambena tehnologija traje 1 godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 kredita. Ukupan broj kontakt sati: 300/godinu. II ciklus studija prehrambene tehnologije izvodi se kroz tri smjera:

•             Prehrambeno inženjerstvo

•             Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane

•             Nutricionizam

Inženjerstvo zaštite okoline

Savremeno obrazovanje

Dostignut je najviši nivo izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada iz oblasti:

  • Hemijskog inženjerstva,
  • Ekološkog inženjerstva,
  • Prehrambene tehnologije i
  • Zaštite okoline

Također, postignuta je međunarodna verifikacija stečenih diploma te nastavak studija na Univerzitetima u Evropi i ostatku svijeta.  Na Tehnološkom fakultetu u Tuzli obezbjeđeno je moderno obrazovanje i naučno-istraživački rad koji je kompatibilan sa relevantnim fakultetima u zemljama članicama EU (u skladu sa bolonjskim procesom).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Možda vas zanima