back to top

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli je osnovan 2002. godine.

Nastava na Fakultetu je organizovana za redovne studente i izvodi se u okviru studijskih odsjeka: Biologija, Fizika, Geografija, Hemija i Matematika. Prvi ciklus studija traje četiri godine i nakon diplomiranja stiče se stručni naziv Bachelor sa naznakom studijskog odsjeka i studijskog programa.

Uspostavom Evropskog sistema visokog obrazovanja, školske 2003/04. godine na Univerzitetu u Tuzli je uveden Evropski sistem prenosa bodova ( ECTS ), tako da je od te godine promijenjen nastavni plan i program studija, odnosno svi predmeti postaju jednosemestralni i svaki od predmeta nosi određen broj bodova (ECTS).

Prirodno-matematički Fakultet u Tuzli posjeduje 5 laboratorija za opštu fiziku i naučno-istraživačku laboratoriju za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), 4 laboratorije za nastavu biologije i 1 za naučno-istraživački rad iz područja mikrobiologije i genetike, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom itd.

Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 članova nastavnog osoblja i asistenata, uključujući i vanjske saradnike.

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli pruža studentima na raspolaganje 5 laboratorija, 4 laboratorije za nastavu biologije i jednu za naučno-istraživački rad, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom..

Obrazovna koncepcija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, utemeljena na evropskim akademskim standardima, je da Fakultet predstavlja pedagošku i naučnoistraživačku instituciju, koja ima razvijene temeljne naučne discipline vezane za područje prirodnih nauka i matematike.

Planovi i programi dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovaraju programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom i slični su studijskim programima više uglednih univerziteta u zemljama Evropske unije. U tom smislu studijski program Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli je kompatibilan sa evropskim visokoškolskim sistemima za školovanje kadrova iz područja prirodnih znanosti.

prirodno-matematički fakultet u tuzli
Prirodno-matematički fakultet u Tuzli

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Matematika
 • Primjenjana matematika
 • Edukacija u matematici
 • Fizika
 • Primjenjena fizika
 • Edukacija u fizici
 • Geografija
 • Biologija
 • Primjenjena biologija
 • Edukacija u biologiji
 • Hemija
 • Primjenjena hemija
 • Edukacija u hemiji

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Biologija
 • Edukacija u biologiji
 • Primijenjena biologija sa usmjerenjima:
 • Genetika i molekularna biologija
 • Biosistematika i fiziologija
 • Mikrobiologija
 • Ekologija i zaštita prirode
 • Fizika
 • Primijenjena fizika
 • Edukacija u fizici
 • Geografija
 • Edukacija u geografiji
 • Hemija
 • Primijenjena hemija
 • Edukacija u hemiji
 • Matematika
 • Primijenjena matematika
 • Edukacija u matematici

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Prirodno – matematičkom fakultetu se razlikuje u zavisnosti od odabranog smjera:

– Na prijemnom ispitu za studijski program Biologija polaže se:

Test iz predmeta Biologija

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Fizika polaže se:

Test iz predmeta Fizika

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Fizika i Matematika.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Geografija polaže se:

Test iz predmeta Geografija

Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Geografija i Matematika.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Hemija polaže se:

Test iz predmeta Hemija

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija i Biologija.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Matematika polaže se:

Test iz predmeta Matematika

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.

MOŽDA TE ZANIMA